texto Sepin
logo-Sepin
 
altaalta   recordar claverecordar clave     Usuario  usuario: clave: ENTRAR
Inicioinicio

Administrador de Finques

contenidos gestion directorio
buscar:
lupa
reducir_texto aumentar_texto guardar imprimir pdf Enviar Asignar a carpeta
Conceptos
|
Legislación relacionada
|
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Despeses Comunes
      • Responsable Pagament
Referencia:SP/SENT/873393

AP Girona, Sec. 1.ª, 186/2016, de 6 de julio

Recurso 256/2016. Ponente: CARLES CRUZ MORATONES.

Deben abonarse las cuotas comunitarias por cualquiera de los dos cotitulares del inmueble porque la responsabilidad es solidaria 
"... Únicament ha comparegut a les actuacions la Sra. Sandra per al legar que es troba divorciada de l'altre cotitular i que en el conveni regulador es va pactar que el dit senyor es faria càrrec de totes les despeses derivades de l'habitatge i en particular de les despeses comunitàries. En el seu minvat recurs insisteix en el mateix argument sense rebatre els encertats fonaments jurídics de la sentència que impugna. Efectivament com molt resolt el jutge d'instància, els dos cotitulars deuen les quotes pendents de l'exercici 2011-2012 i 2012-2013 per un import total de 3.358,91€ i ells són els únics obligats mentre siguin cotitulars de l'habitatge a fer front a les despeses comunitàries, d'acord amb l' article 553-4 del CCC (abans de la reforma operada per la Llei 5/2015). La Comunitat ha acreditat la titularitat dels dos codemandats i per aquesta raó la seva responsabilitat és solidària davant la Comunitat en el pagament de les seves obligacions. Altra cosa serà en l'àmbit intern entre els dos cotitulars que han pactat que un d'ells en sigui el darrer responsable, però aquest pacte (validat per la sentència de divorci) únicament obliga a qui l'ha signat (els dos cònjuges) però en res afecta a la Comunitat (res inter alios acta). Mentre la Sra. Sandra segueixi sent copropietària de l'habitatge seguirà sent coresponsable del pagament de les despeses comunitàries davant la Comunitat. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
Primer. El Jutjat Primera Instància 2 Sant Feliu de Guíxols, en les actuacions Judici verbal núm. 765/2015, que se segueixen a instància de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DIRECCION000 DE CASTELL-PLATJA D'ARO, representada per la procuradora ANNA MARIA PUIG VERT ROMAGUERA i defensada pel lletrat JOSEP MARIA CARBONELL ROS, contra Sandra , representada per la procuradora MARIA DE LA FE ALBERDI VERA, i defensada per la lletrada NÚRIA PRAT CANAL; i contra Serafin ; va dictar Sentència la decisió de la qual, literalment copiada, diu així: " RESOLC: ESTIMAR ÍNTEGRAMENT la demanda presentada per la procuradora Anna Maria Puigvert Romaguera en representació de la Comunitat de Propietaris DIRECCION000 de Castell Platja d' Aro, contra Doña. Sandra , representada per la Procuradora Mari Fe Alberdi i contra el Sr. Serafin , CONDEMNANT als demandats de forma solidaria a pagar la quantitat de TRES MIL TRES CENTS CINQUANTA VUIT EUROS AMB NORANTA UN CÈNTIMS (3.358,91 euros) més els interessos legals des de la interposició de la demanda de judici monitori.
Les costes s' imposen amb caràcter solidari als demandats".
Segon. La part demandada Serafin va recórrer en apel lació contra la Sentència esmentada i per aquest motiu les actuacions es van elevar a aquesta Audiència, i es van seguir els tràmits establerts a la LEC.
Tercer. En la tramitació d'aquest recurs s'han observat les prescripcions legals corresponents.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primer. Acceptem els de la Sentència contra la qual s'apel la.
Segon. En el present procediment, la Comunitat de Propietaris reclama als dos demandats que són cotitulars d'una unitat immobiliària situada en la planta baixa, escala 3 de l'Edifici La Selva del DIRECCION000 , situat a S'Agaró, carrer DIRECCION001 núm. NUM000 - NUM001 - NUM002 - NUM003 i NUM004 del terme municipal de Castell Platja d'Aro, el deute contret amb la Comunitat.
La sentència condemna als dos demandats de manera conjunta i solidària. Contra tal decisió s'alça una codemandada la Sra. Sandra .
Tercer. Únicament ha comparegut a les actuacions la Sra. Sandra per al legar que es troba divorciada de l'altre cotitular i que en el conveni regulador es va pactar que el dit senyor es faria càrrec de totes les despeses derivades de l'habitatge i en particular de les despeses comunitàries. En el seu minvat recurs insisteix en el mateix argument sense rebatre els encertats fonaments jurídics de la sentència que impugna. Efectivament com molt resolt el jutge d'instància, els dos cotitulars deuen les quotes pendents de l'exercici 2011-2012 i 2012-2013 per un import total de 3.358,91€ i ells són els únics obligats mentre siguin cotitulars de l'habitatge a fer front a les despeses comunitàries, d'acord amb l' article 553-4 del CCC (abans de la reforma operada per la Llei 5/2015). La Comunitat ha acreditat la titularitat dels dos codemandats i per aquesta raó la seva responsabilitat és solidària davant la Comunitat en el pagament de les seves obligacions. Altra cosa serà en l'àmbit intern entre els dos cotitulars que han pactat que un d'ells en sigui el darrer responsable, però aquest pacte (validat per la sentència de divorci) únicament obliga a qui l'ha signat (els dos cònjuges) però en res afecta a la Comunitat (res inter alios acta). Mentre la Sra. Sandra segueixi sent copropietària de l'habitatge seguirà sent coresponsable del pagament de les despeses comunitàries davant la Comunitat.
En conclusió, el dret aplicat per la sentència d'instància ha estat plenament encertat i la desestimació del recurs s'imposa amb imposició de les costes a la part demandada i recurrent i la confirmació de la sentència impugnada.
Quart. La desestimació del recurs d'apel lació comporta imposar el pagament de les costes d'aquesta alçada a la part apel lant com a conseqüència del seu recurs, en aplicació de l' article 398.1 de la LEC .
FALLAMOS
1. DESESTIMO el recurs d'apel lació interposat per la representació processal d' Sandra .
2. CONFIRMO la Sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància 2 de Sant Feliu de Guíxols, en les actuacions Judici verbal núm. 765/15, de les quals dimana aquests Rotlle.
Imposem el pagament a la part apel lant de les costes causades en aquesta alçada.
Contra aquesta sentència hi cap recurs de cassació per interès cassacional davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en els termes indicats en l' article 476-2-3 ª i 3 de la LEC .
També hi cap recurs extraordinari per infracció processal d'acord amb l' article 469 i la Disposició Final 16 de la LEC .
Expediu testimoniatges d'aquesta resolució, uniu-los al rotlle corresponent i trameteu-los al Jutjat de procedència, juntament amb les actuacions originals.
Aquesta és la meva Sentència que, jutjant de manera definitiva, pronuncio, mano i signo, i que es dipositarà al Llibre de sentències d'apel lació.
PUBLICACIÓ. En data d'avui, el magistrat, Carles Cruz Moratones, ha llegit i publicat la Sentència anterior en audiència pública. En dono fe.