texto Sepin
logo-Sepin
 
altaalta   recordar claverecordar clave     Usuario  usuario: clave: ENTRAR
Inicioinicio

Administrador de Finques

contenidos gestion directorio
buscar:
lupa
reducir_texto aumentar_texto guardar imprimir pdf Enviar Asignar a carpeta
Conceptos
|
Legislación relacionada
|
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Reclamació Morosos
      • (*General) Reclamació Morosos
Referencia:SP/SENT/900453

AP Tarragona, Sec. 3.ª, 24/2017, de 24 de enero

Recurso 257/2016. Ponente: JOAN PERARNAU MOYA.

El comunero debe pagar solo la cuantía que consta en el acta de la junta como adeudada porque no se ha acreditado por la comunidad, con la documental aportada, que deba el resto 
"... L'actora va optar per a reclamar el deute utilitzant un monitori, que exigeix que es determini una quantitat líquida a reclamar, que en el present cas va ser de 3.093,45 euros, i, conforme l'art. 553-4.2 CCC, l'acord de la junta liquidant tal deute.
És cert, però, que la demanda és molt deficient, ja que no explica d'on surt tal quantitat, limitant-se a dir-la i a manifestar que és la que va aprovar com deute del demandat l'assemblea de la CP del dia 8-5-2014, adjuntant un llistat de rebuts pendents, la suma dels quals no dóna, a més, 3.093,45 euros. En aquesta assemblea del dia 8-5-2014 no consta tampoc el deute aquí reclamat, ja que no consta que el demandat degui la quantitat exacta aquí reclamada. Consta, en els annexos, com a deute imputable al demandat la quantitat de 642,34 euros, més una sèrie de rebuts pel fons de reserva, dels quals es reclamen a la demanda els corresponents a abril de 2008 fins gener de 2013 (1.740,41 euros). Res s'aprova a la assemblea de la CP del dia 8-5-2014 respecte a quotes ordinàries a raó de 30 euros/mes, reclamant-se a la demanda, però, quotes ordinàries des de gener de 2013 a agost de 2014 a raó de 34,08 euros/mes, explicant ara la recurrent que la diferència resulta de sumar a la quota de 30 euros les despeses de devolució del rebut.
Per tant, havent-se liquidat en forma per l'assemblea de la CP un deute respecte del comuner demandat de 2.382,75 euros (642,34 + 1.740,41), liquidació que el comuner no va impugnar mitjançant l'impugnació del acord ni acredita tampoc haver pagat, procedeix condemnar a pagar solament tal quantitat.
S'estima parcialment el recurs, es revoca la sentència impugnada, s'estima parcialment la demanda i condemno el demandat a pagar a l'actora la quantitat de 2.382,75 euros, més interessos legals des de la demanda de monitori (26-1-2015), sense fer imposició de les costes de primera instància conforme l' art. 394 LEC . ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER .- La Sentència d'instància disposa: "Desestimo la demanda presentada per la CP DE L'EDIFICI DIRECCION000 DE L' DIRECCION001 NUM000 DE REUS contra Gumersindo , absolc el demandat de totes les peticions contra ella deduïdes i condemno a la part actora al pagament de les costes causades en la tramitació del procés".
SEGON .- En data 22-3-2016 es va presentar per la CP DE L'EDIFICI DIRECCION000 DE L' DIRECCION001 NUM000 DE REUS recurs d'apel lació contra la Sentència d'instància.
TERCER .- Gumersindo en data 6-4-2016 es va oposar al recurs.
QUART .- En la tramitació del present procediment, en aquesta alçada, s'han observat les normes i formalitats legals.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER .- Es va interposar demanda de monitori reclamant 3.093,45 euros, corresponents a quotes comunitàries. El demandat es va oposar al legant, entre altres motius, falta de claredat en l'import reclamat, ja que per, una banda, la quota ordinària és de 30 euros/mes i es reclamen 34,08 euros/mes, i, per altra, no s'especifica el concepte de les quantitats reclamades, ni la data i origen de les mateixes.
La sentència impugnada desestima la demanda, al no saber-se quina va ser la quantitat líquida que l'assemblea va aprovar reclamar al copropietari morós.
SEGON .- Interposa recurs la demandant al legant error en la valoració de la prova, explicant ara d'on surt la quantitat reclamada.
L'actora va optar per a reclamar el deute utilitzant un monitori, que exigeix que es determini una quantitat líquida a reclamar, que en el present cas va ser de 3.093,45 euros, i, conforme l'art. 553-4.2 CCC, l'acord de la junta liquidant tal deute.
És cert, però, que la demanda és molt deficient, ja que no explica d'on surt tal quantitat, limitant-se a dir-la i a manifestar que és la que va aprovar com deute del demandat l'assemblea de la CP del dia 8-5-2014, adjuntant un llistat de rebuts pendents, la suma dels quals no dóna, a més, 3.093,45 euros. En aquesta assemblea del dia 8-5-2014 no consta tampoc el deute aquí reclamat, ja que no consta que el demandat degui la quantitat exacta aquí reclamada. Consta, en els annexos, com a deute imputable al demandat la quantitat de 642,34 euros, més una sèrie de rebuts pel fons de reserva, dels quals es reclamen a la demanda els corresponents a abril de 2008 fins gener de 2013 (1.740,41 euros). Res s'aprova a la assemblea de la CP del dia 8-5-2014 respecte a quotes ordinàries a raó de 30 euros/mes, reclamant-se a la demanda, però, quotes ordinàries des de gener de 2013 a agost de 2014 a raó de 34,08 euros/mes, explicant ara la recurrent que la diferència resulta de sumar a la quota de 30 euros les despeses de devolució del rebut.
Per tant, havent-se liquidat en forma per l'assemblea de la CP un deute respecte del comuner demandat de 2.382,75 euros (642,34 + 1.740,41), liquidació que el comuner no va impugnar mitjançant l'impugnació del acord ni acredita tampoc haver pagat, procedeix condemnar a pagar solament tal quantitat.
S'estima parcialment el recurs, es revoca la sentència impugnada, s'estima parcialment la demanda i condemno el demandat a pagar a l'actora la quantitat de 2.382,75 euros, més interessos legals des de la demanda de monitori (26-1-2015), sense fer imposició de les costes de primera instància conforme l' art. 394 LEC .
TERCER .- Conforme als arts. 394 i 398 LEC , en estimar parcialment el recurs, no es fa imposició de les costes del mateix.
FALLAMOS
ESTIMO parcialment el recurs d'apel lació interposat per la CP DE L'EDIFICI DIRECCION000 DE L' DIRECCION001 NUM000 DE REUS contra Sentència del Jutjat de 1a Instància 4 de Reus de data 25-2-2016 , en procediment Verbal 504/15, que es REVOCA, fent els següents pronunciaments:
1.- Estimo parcialment la demanda i condemno el demandat a pagar a l'actora la quantitat de 2.382,75 euros, més interessos legals des de la demanda de monitori (26-1-2015), sense fer imposició de les costes de primera instància.
2.- No es fa imposició de les costes del recurs.
3.- Retorneu el dipòsit necessari per apel lar.
Retorneu les actuacions originals al Jutjat de procedència, amb testimoni de la present resolució, i demaneu d'aquell rebut.
Així ho acordo, mano i signo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior resolución por quien la dictó estando celebrando Audiencia Pública en el día veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Doy fe.