texto Sepin
logo-Sepin
 
altaalta   recordar claverecordar clave     Usuario  usuario: clave: ENTRAR
Inicioinicio

Administrador de Finques

contenidos gestion directorio
buscar:
lupa
reducir_texto aumentar_texto guardar imprimir pdf Enviar Asignar a carpeta
Referencia:SP/SENT/900861

AP Lleida, Sec. 2.ª, 54/2017, de 30 de enero

Recurso 45/2016. Ponente: ALBERT MONTELL GARCIA.

El periodo de prescripción para reclamar los gastos adeudados a la comunidad es de 10 años 
"... Prescripció de l'acció de reclamació de les quotes corresponents als exercicis de 2003 i 2004 de la comunitat de propietaris del núm. NUM000 del DIRECCION000 de Lleida: insisteix al seu escrit de recurs que el termini de prescripció és o bé el de cinc anys de l' art. 1966.3 del C.c. o el de tres anys de l' art. 121-21 del CCCat , per la qual cosa estarien prescrites totes elles, atès que la darrera "notícia" que en va tenir va ser a la junta de propietaris que es va fer el 12-12-05. No pot ser admesa aquesta excepció, atès que, tal i com raona la sentència de primera instància, el termini de prescripció aplicable no es correspon amb el dels pagaments o prestacions periòdiques. L'obligació de contribuir a les despeses comunes que té tot copropietari en règim de propietat horitzontal obeeix a una obligació "propter rem" derivada del dret de propietat sobre un element privatiu, del que sorgeix l'obligació de contribuir a les despeses comunes en proporció a la quota de participació. La forma de contribució pot haver estat temporalitzada en períodes de tot tipus, sense que la llei obligui a que siguin mensuals, semestrals o, fins i tot, anuals. No es tracta, per tant, d'una contraprestació a una altra correlativa prestació d'origen convencional o personal, de tracte successiu, si no que és una obligació de tipus real, el contingut de la qual depèn de quins siguin els pressupostos d'ingressos i despeses que anualment aprovi la comunitat. Per això, el criteri majoritari de les diferents audiències provincials és que el termini de prescripció aplicable és el general de quinze anys, si parlem del règim de la LPH de 1960, per efecte de l' art. 1964 del C.c., o de deu anys, de l' art. 121-20 del CCCat . Com bé diu el recorrent, doncs, li van ser reclamades totes les quantitats degudes a la Junta de propietaris de 12-12-05, mentre que la demanda s'ha interposat el 14-11-14, per la qual cosa no ha prescrit el deute reclamat. ..."
La comunidad no ha incumplido con lo acordado, sino que en lugar de arreglar la cubierta, se procedió a la sustitución de la misma lo que sabían todos los comuneros y estaban de acuerdo 
"... Manca de realització de les obres de la teulada corresponents a la derrama aprovada en junta de 25-3-04, per import de 890,05 €;: tal i com indica la sentència de primera instància, els acords aprovats per la junta de propietaris, com va ser el cas de la derrama aprovada a la junta de 25-3-04 , vinculen a tots els propietaris, fins i tot als dissidents ( art. 553-30.1 del CCCat ), cosa que no és aquí el cas atès que el Sr. Celestino va votar a favor. A més, els acords adoptats són immediatament executius un cop aprovats ( art. 553-29 del CCCat ). Per tant, tots els comuners tenen obligació de pagament d'aquesta derrama. Però, a més, cal tenir en compte dues coses: que tot i que per motius tècnics es va decidir que en lloc d'efectuar les obres de la teulada es farien als forjats de l'edifici, i tot això a requeriment de l'administració municipal d'urbanisme de Lleida atesa la seva peremptòria necessitat, en acta de la junta de 22-7-13, consta l'aprovació de realització d'obres de substitució de la teulada, en lloc de la seva reparació acordada en 2004. I, en segon lloc, en aquesta mateixa junta consta en acta que: "Com que no es van executar part de les obres va quedar un saldo bancari important, raó per la qual no s'ha girat cap rebut a partir de 2008. L'últim rebut es va girar el 2007". ..."
La deuda que se reclama consta acreditada en varias actas, así como el conocimiento de la misma por parte de los comuneros 
"... Falta d'aportació de l'acta de l'assemblea de 18-11-03 que aprova una derrama de 81,14 €;: afirma el Sr. Celestino que atès que va participar i votar a la junta de 25-3-04, aquesta derrama està pagada i, a més, de la documentació comptable aportada per la comunitat no apareix que l'hagi pagat cap copropietari. No és cert. A la Junta de 30-9-04, celebrada amb intervenció de notari, consta en l'acta el següent: "Manifiesta el Sr. Rosendo que Don Celestino [...] no se encuentra al corriente de pago en los gastos comunitarios, y por lo tanto pregunta al Presidente si se le priva de derecho de voto, a lo que ésta contesta afirmativamente". I un cop va comparèixer el Sr. Celestino (perquè va arribar tard), consta en l'acta notarial que: "el Sr. Celestino manifiesta conocer su condición de no votante, y no hallarse al corriente en los pagos de comunidad, que según él obedece a la negativa de arreglar el tejado del edificio por parte de la comunidad, y que su vivienda es objeto de constantes goteras". És més, a l'acta de la junta extraordinària celebrada el 12-12-05, també amb intervenció del Sr. notari, figura la reclamació i desglòs del deute dels copropietaris morosos, inclòs el Sr. Celestino , i, en concret, consta: "derrama de 18.11.03 de 81,14 €;...". Davant del deute reclamat, fa constar el notari que el Sr. Celestino va manifestar: "El Sr. Celestino respecto al cobro de la segunda parte de la derrama se opone porque considera que no hay comunidad del edificio", és a dir, no oposa el pagament que ara afirma de la derrama de 2003, per la qual cosa és evident que aquest fet extintiu del deute no es va produir, com ell mateix va admetre al manifestar a l'inici de la junta que era coneixedor de "su condición de no votante, y no hallarse al corriente en los pagos de comunidad". ..."
El comunero admitió que tenía cuotas pendientes de pago y no habiéndolo acreditado en el procedimiento, procede que las abone 
"... Quotes corresponents als exercicis de 2003 i 2004: l'apel lant afirma que estan pagades, atès que del llibre major de la comunitat apareixen dos ingressos seus de 180 €; efectuats el 24-11-03, tot insistint en que va poder votar a la junta de 24-3-04. Cal aquí donar per reproduït el què ja s'ha dit al número anterior, tot afegint que a l'acta notarial de la Junta de 12-12-05, quan es desglossa el deute del Sr. Celestino , a banda de la derrama de 81,14 €; acordada en junta de 18-11- 03, apareix també el següent: "cuotas años 2003 y 2004 de 360 €;...". Com ja s'ha dit, en aquell moment el Sr. Celestino no es va queixar que ja tenia pagades aquestes quotes, si no que només va oposar que no havia pagat la segona part d'una derrama perquè entenia que no existia la comunitat i, a més, va admetre de forma expressa que no estava al corrent de pagament. ..."
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. La transcripció literal de la part dispositiva de la sentència dictada en data tretze de novembre de dos mil quinze , és la següent:
" FALLO
Estimo la demanda interpuesta por la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL DIRECCION000 Nº NUM000 DE LLEIDA, contra Don Celestino , y condeno al demandado a pagar a la actora la cantidad de 8.270,19 euros, más intereses legales.
Se imponen las costas al demandado. [...]"
SEGON. Contra l'anterior sentència, la representación procesal de Celestino va interposar un recurs d'apel lació, que el Jutjat va admetre, i un cop seguits els tràmits de rigor va trametre les actuacions a aquesta Audiència, Secció Segona.
TERCER. La Sala va decidir formar rotlle i va designar magistrat ponent, al qual es van lliurar les actuacions perquè, després de deliberar, proposés a la Sala la resolució oportuna. Es va assenyalar el dia 30 de gener de 2017 per a la votació i decisió.
QUART. En la tramitació d'aquesta segona instància s'han observat les prescripcions legals essencials del procediment.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER.- Les qüestions plantejades pel demandat ara apel lant, Sr. Celestino , són les següents:
1.- Prescripció de l'acció de reclamació de les quotes corresponents als exercicis de 2003 i 2004 de la comunitat de propietaris del núm. NUM000 del DIRECCION000 de Lleida: insisteix al seu escrit de recurs que el termini de prescripció és o bé el de cinc anys de l' art. 1966.3 del C.c. o el de tres anys de l' art. 121-21 del CCCat , per la qual cosa estarien prescrites totes elles, atès que la darrera "notícia" que en va tenir va ser a la junta de propietaris que es va fer el 12-12-05. No pot ser admesa aquesta excepció, atès que, tal i com raona la sentència de primera instància, el termini de prescripció aplicable no es correspon amb el dels pagaments o prestacions periòdiques. L'obligació de contribuir a les despeses comunes que té tot copropietari en règim de propietat horitzontal obeeix a una obligació "propter rem" derivada del dret de propietat sobre un element privatiu, del que sorgeix l'obligació de contribuir a les despeses comunes en proporció a la quota de participació. La forma de contribució pot haver estat temporalitzada en períodes de tot tipus, sense que la llei obligui a que siguin mensuals, semestrals o, fins i tot, anuals. No es tracta, per tant, d'una contraprestació a una altra correlativa prestació d'origen convencional o personal, de tracte successiu, si no que és una obligació de tipus real, el contingut de la qual depèn de quins siguin els pressupostos d'ingressos i despeses que anualment aprovi la comunitat. Per això, el criteri majoritari de les diferents audiències provincials és que el termini de prescripció aplicable és el general de quinze anys, si parlem del règim de la LPH de 1960, per efecte de l' art. 1964 del C.c., o de deu anys, de l' art. 121-20 del CCCat . Com bé diu el recorrent, doncs, li van ser reclamades totes les quantitats degudes a la Junta de propietaris de 12-12-05, mentre que la demanda s'ha interposat el 14-11-14, per la qual cosa no ha prescrit el deute reclamat.
2.- Manca de realització de les obres de la teulada corresponents a la derrama aprovada en junta de 25-3-04, per import de 890,05 €;: tal i com indica la sentència de primera instància, els acords aprovats per la junta de propietaris, com va ser el cas de la derrama aprovada a la junta de 25-3-04 , vinculen a tots els propietaris, fins i tot als dissidents ( art. 553-30.1 del CCCat ), cosa que no és aquí el cas atès que el Sr. Celestino va votar a favor. A més, els acords adoptats són immediatament executius un cop aprovats ( art. 553-29 del CCCat ). Per tant, tots els comuners tenen obligació de pagament d'aquesta derrama. Però, a més, cal tenir en compte dues coses: que tot i que per motius tècnics es va decidir que en lloc d'efectuar les obres de la teulada es farien als forjats de l'edifici, i tot això a requeriment de l'administració municipal d'urbanisme de Lleida atesa la seva peremptòria necessitat, en acta de la junta de 22-7-13, consta l'aprovació de realització d'obres de substitució de la teulada, en lloc de la seva reparació acordada en 2004. I, en segon lloc, en aquesta mateixa junta consta en acta que: "Com que no es van executar part de les obres va quedar un saldo bancari important, raó per la qual no s'ha girat cap rebut a partir de 2008. L'últim rebut es va girar el 2007".
3.- Falta d'aportació de l'acta de l'assemblea de 18-11-03 que aprova una derrama de 81,14 €;: afirma el Sr. Celestino que atès que va participar i votar a la junta de 25-3-04, aquesta derrama està pagada i, a més, de la documentació comptable aportada per la comunitat no apareix que l'hagi pagat cap copropietari. No és cert. A la Junta de 30-9-04, celebrada amb intervenció de notari, consta en l'acta el següent: "Manifiesta el Sr. Rosendo que Don Celestino [...] no se encuentra al corriente de pago en los gastos comunitarios, y por lo tanto pregunta al Presidente si se le priva de derecho de voto, a lo que ésta contesta afirmativamente". I un cop va comparèixer el Sr. Celestino (perquè va arribar tard), consta en l'acta notarial que: "el Sr. Celestino manifiesta conocer su condición de no votante, y no hallarse al corriente en los pagos de comunidad, que según él obedece a la negativa de arreglar el tejado del edificio por parte de la comunidad, y que su vivienda es objeto de constantes goteras". És més, a l'acta de la junta extraordinària celebrada el 12-12-05, també amb intervenció del Sr. notari, figura la reclamació i desglòs del deute dels copropietaris morosos, inclòs el Sr. Celestino , i, en concret, consta: "derrama de 18.11.03 de 81,14 €;...". Davant del deute reclamat, fa constar el notari que el Sr. Celestino va manifestar: "El Sr. Celestino respecto al cobro de la segunda parte de la derrama se opone porque considera que no hay comunidad del edificio", és a dir, no oposa el pagament que ara afirma de la derrama de 2003, per la qual cosa és evident que aquest fet extintiu del deute no es va produir, com ell mateix va admetre al manifestar a l'inici de la junta que era coneixedor de "su condición de no votante, y no hallarse al corriente en los pagos de comunidad".
4.- Quotes corresponents als exercicis de 2003 i 2004: l'apel lant afirma que estan pagades, atès que del llibre major de la comunitat apareixen dos ingressos seus de 180 €; efectuats el 24-11-03, tot insistint en que va poder votar a la junta de 24-3-04. Cal aquí donar per reproduït el què ja s'ha dit al número anterior, tot afegint que a l'acta notarial de la Junta de 12-12-05, quan es desglossa el deute del Sr. Celestino , a banda de la derrama de 81,14 €; acordada en junta de 18-11- 03, apareix també el següent: "cuotas años 2003 y 2004 de 360 €;...". Com ja s'ha dit, en aquell moment el Sr. Celestino no es va queixar que ja tenia pagades aquestes quotes, si no que només va oposar que no havia pagat la segona part d'una derrama perquè entenia que no existia la comunitat i, a més, va admetre de forma expressa que no estava al corrent de pagament.
6.- Finalment, impugna l'apel lant l'admissió dels documents aportats per la comunitat demandant a l'audiència prèvia, de caràcter comptable, on figuren els ingressos i despeses de la comunitat corresponents al període de temps objecte de litigi i que considera que, per essencials, haurien d'haver estat aportats amb la demanda. No pot ser acollit aquest plantejament atès que consten els conceptes i quantitats reclamades en les diferents juntes de propietaris, convenientment desglossades. Cap d'aquestes juntes ha estat impugnada per l'ara apel lant i, a més, l'única oposició que realitza a les juntes de propietaris per justificar la seva morositat és que no s'havia reparat la teulada de l'edifici o que la comunitat no existia. Aprovada per la comunitat procedir a la reclamació judicial del deute convenientment liquidat i aprovat, era aquesta la documentació essencial de l'acció exercitada, i només sorgeix la necessitat d'aportar documentació complementària arran de la contestació a la demanda, que és quan el demandat qüestiona el deute.
SEGON.- La desestimació del recurs comporta la condemna a pagar les costes causades amb el mateix ( articles 394 i 398 de la LEC ).
Atesos els anteriors articles i els altres de general i pertinent aplicació,
FALLAMOS
Desestimem el recurs d'apel lació interposat per la representació processal del Sr. Celestino , contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 8 de Lleida, en procediment de judici ordinari núm. 1443/14, que confirmem, i condemnem l'apel lant a pagar les costes d'aquesta alçada.
Torneu les actuacions al Jutjat de procedència amb certificació de la sentència als efectes que escaiguin.
Així la pronunciem, manem i signem.
MODE D'IMPUGNACIÓ : Contra aquesta resolució caben els recursos extraordinaris de cassació i d'infracció processal si es donen els requisits que estableixen els articles 466 i següents de la Llei d'enjudiciament civil, havent d'acompanyar amb l'escrit d'interposició els dipòsits (mitjançant ingrés en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest Tribunal) i taxes corresponents, en el supòsit d'estar obligat a això.
PUBLICACIÓ. El/La magistrat/ada jutge/essa ha llegit i publicat la Sentència anterior, en audiència pública, en el dia d'avui. En dono fe.