CARGANDO...

Procuradores

SP/SENT/709279

AP Lleida, Sec. 2.ª, 416/2012, de 19 de noviembre

Recurso 47/2012. Ponente: ALBERTO GUILAÑA FOIX.
Gestión Documental
 Es posible la sustitución de los procuradores entre la misma demarcación territorial no siendo necesario que el sustituto esté facultado en el poder del sustituído
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. El Jutjat Primera Instància 1 Cervera va dictar sentència que, en la seva part dispositiva, establia: "
DECISIÓ
DECIDEIXO:DESESTIMAR la demanda interposada pel procurador Sr. Cucurull, en nom i representació de Modesto contra Gabriela , i en conseqüència, HAIG D'ABSOLDRE I ABSOLC la demandada de totes les pretensions adduïdes en contra seva a la present causa, amb expressa condemna en costes de la part demandant. [...]"
SEGON. Contra la sentència esmentada la part actora va interposar recurs d'apel·lació mitjançant un escrit, del qual es va donar trasllat a la part contrària que s'hi va oposar.
TERCER. Seguidament es van elevar les actuacions a aquesta Audiència Provincial Secció Segona, que va acordar formar rotlle i designar el magistrat competent per conèixer del recurs, al qual es van passar les actuacions per dictar la resolució corresponent.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER. La part actora apel·la contra la sentència de primera instància i posa de manifest la concurrència d'un vici processal quin seria la manca de representació del procurador que va actuar en primera instància al ser aquell diferent del que va ser anomenat pel torn d'ofici. Així mateix considera que l'acció no estaria prescrita i que el termini a prendre en consideració és el de l' article 121.20 del CCCat a l'estar enfront de la petició d'una responsabilitat derivada de l'obligació de reintegrament d'una millora en habitatge familiar.
La part demandada s'oposa al recurs i demana la íntegra confirmació de la sentència de primera instància.
SEGON . Pel que fa al primer dels motius de recurs i relatiu a la manca de representació derivada de la intervenció d'un procurador diferent a aquell que va ser designat pel torn d'ofici, escau recordar el contingut de l' article 29 de l'Estatut General dels Procuradors d'Espanya aprovat per RD 1281/2002 de 5 de desembre i que pràcticament contesta el motiu de recurs. Fa l'esmentat precepte :
Los procuradores podrán ser sustituidos, en el ejercicio de su profesión, por otro procurador de la misma demarcación territorial, con la simple aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a las diligencias y actuaciones, en la firma de escritos o en la formalización del acto profesional de que
También puedes adquirir este documento o suscribirte para acceder a todos los contenidos
Productos Recomendados