CARGANDO...

 

SP/SENT/70044

AP Barcelona, Sec. 12.ª, 175/2005, de 21 de marzo

Recurso 940/2004. Ponente: PAULINO RICO RAJO.
 La ansiedad, angustia y alopecia del menor por el hecho de vivir con la madre, queriendo vivir con el padre, comportan mantener la guarda paterna
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Decideixo estimar parcialment la demanda presentada per la procuradora Sra. Gros, en representació Don. Cristobal , contra la Sra. Victoria , i declaro la dissolució per divorci del matrimoni contret entre les parts litigants, amb els efectes següents: 1er.- S''atribueix la custòdia dels fills menors d''edat del matrimoni, Vicente i Lucía , a la seva mare, que en compartirà la potestat amb el pare. 2on.- El pare tindrà els menors en companyia seva sempre que ambós progenitors hi estiguin d''acord. En cas de desacord, s''estableix un règim de visites subsidiari consistent en caps de setmana alterns, des de les 10 h. del dissabte fins les 20 h. del diumenge, amb l''obligació d''anar-los a buscar i retornar-los al domicili matern els dies i les hores indicats. També els tindrà durant la meitat dels periodes de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, i un mes de les vacances d''estiu, els anys senars la primera meitat i el mes de juliol, i els anys parells la segona meitat i el mes d''agost. 3er.- El Sr. Cristobal , com a pensió d''aliments a favor dels fills menors d''edat del matrimoni, pagarà a la Sra. Victoria la quantitat de 350 euros mensuals, que ingressarà dins dels cinc primers dies de cada mes en el compte bancari que ella designi. Aquesta quantitat s''actualitzarà de forma automàtica el dia 1 de gener de cada any, segons l''index de preus al consum de l''institut nacional d''estadística. 4rt.- S''atri