CARGANDO...

Propietat Horitzontal Catalunya

SP/DOCT/121724

Encuesta Jurídica. Julio 2023

Tenint en compte que els acords pels quals es modifica la quota de participació requereixen, a més de l'acord unànime, el consentiment exprés dels propietaris afectats, a tenor del que disposa l'art. 553-25.4 CCCat, és suficient el vot presumpte com estableix l'art. 553-26.3 a) o cal una manifestació a favor?

Mª José Polo Portilla. Directora Propietat Horitzontal
RESUMEN

La modificació de la quota de participació, a més de l’acord unànime, requereix el consentiment exprés de l’afectat, per això, si el propietari no assisteix a la Junta, per aconseguir aquest acord, n’hi ha prou amb el seu silenci o s’hi ha d’adherir de manera específica? Les interessants respostes dels nostres col·laboradors, tot i que la majoria consideren que cal expressar el consentiment, fan necessària la remissió a la lectura de cada una d’elles.

The modification of the participation fee, in addition to the unanimous agreement, requires the express consent of the person affected, for this reason, if the owner does not attend the board, to achieve this agreement, it is enough with his silence or does it have to be adhered to in a specific way? The interesting answers of our collaborators, even though the majority consider that express consent in mandatory, make it necessary to refer to the reading of each one of them.

PALABRAS CLAVE

Modificació de la quota de participació, unanimitat, consentiment de l’afectat.

Modification of the participation fee, unanimity, consent of the affected.

Gestión Documental
Gomis Masqué, Àngels
Magistrada de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Els acords pels quals es modifica la quota de participació requereixen l'acord unànime, és a dir, el "vot favorable de tots els propietaris amb dret a vot" —art. 553-26.1 a) CCCat (SP/LEG/3159) —. El mateix article, en el seu apt. 3 a) estableix que aquest acord "s'entén" adoptat quan hi han votat favorablement tots els propietaris que han participat en la votació i, en el termini d'un mes des de la notificació de l'acord, no s'hi ha oposat cap altre propietari mitjançant un escrit tramès a la secretaria per qualsevol mitjà fefaent.
Aquest article s'ha d'integrar amb la previsió establerta a l'art. 553-24.5 que disposa que els acords que modifiquin la quota de participació requereixen el consentiment exprés dels propietaris afectats.
En primer terme, caldria qüestionar-nos si resulta també d'aplicació, en aquest cas, la reiterada jurisprudència del Tribunal Superior de Catalunya que considera que aquest precepte és aplicable en aquells supòsits en que la modificació es referís específicament a un pis o local concret i no al conjunt dels departaments de la comunitat [STSJC 74/2018, de 13 de setembre (SP/SENT/972550); 40/2020, de 3 de desembre (SP/SENT/1105293), o 3/2022 en relació amb, de 14 de gener (SP/SENT/1138243), entre d'altres], desenvolupada en relació als acords de la junta que impliquin una privació a qualsevol propietari de les facultats d'ús i gaudi d'elements c
También puedes adquirir este documento o suscribirte para acceder a todos los contenidos