CARGANDO...

Apartamentos Turísticos y Viviendas Uso Vacacional

SP/LEG/8196

LEI 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia

órgano emisor: PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

publicación: D.O.G. num. 216 - 11/11/2011

entrada en vigor: 11/12/2011

Gestión Documental
 • CAPÍTULO V-Das empresas de restauración  
 • CAPÍTULO VI-Das empresas de intermediación  
 • CAPÍTULO VII-Dos complexos turísticos  
 • TÍTULO V-Das empresas de servizos turísticos complementarios  
 • TÍTULO VI-Das profesións turísticas  
 • TÍTULO VII-Promoción e fomento do turismo  
 • TÍTULO VIII-Disciplina turística  
 • TÍTULO IX-Da arbitraxe  
 • DISPOSICIONES ADICIONALES  
 • DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 • DISPOSICIÓN DERROGATORIA  
 • DISPOSICIONES DERRADEIRAS