CARGANDO...

AP Lleida, Sec. 1.ª, 43/2002, de 23 de abril

SP/SENT/37459

Recurso 42/2002. Ponente: ANDREU ENFEDAQUE MARCO.

No se reduce la pensión ya que la incapacidad padecida por el alimentante no le impide trabajar 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER.- Pel Jutjat d''origen, es va dictar sentència, la part dispositiva de la qual és la següent:
"Que estimando la demanda de Separación interpuesta por Montserrat _____ contra Delfín _____ debo declarar y declaro la Separación de los cónyuges, con todos los efectos procedentes en derecho. Asimismo, debo acoradar y acuerdo las medidas personales y patrimoniales que obran en el tercer fundamento jurídico de esta resolución, que se da por reproducido. Todo ello, sin hacer expresa condena en costas."
SEGON.- Contra la referida sentència es va presentar escrit preparant recurs d''apel.lació per la part demandada, que fou interposat degudament desprès de ser emplaçada en el termini de vint dies. La part apel.lada i actora, així com el Ministeri Fiscal, en el tràmit oportú, s''oposaren al recurs presentat. Rebudes les actuacions a aquest Tribunal, es va formar rotlle de sala i nomenar Magistrat Ponent, quedant les actuacions per dictar sentència.
TERCER.- El present recurs ha seguit les prescripcions legals essencials.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER.- A la sentència de la primera instància hom ha imposat al marit demandat, i ara apel.lant, la obligació de satisfer a cada un dels seus fills menors la quantitat de seixanta euros i deu céntims mensuals, i és objecte únic d''aquesta apel.lació aquest pronunciament, que demana sigui eliminat o reduït donada la impossibilitat econòmica en la que diu trobar-se i el fet de que fa front a les quotes d''un prèstec hipotecari contret en benefici de la vivenda comú, a més de no tenir l''us de la mateixa, essent la quantia del prèstec gairebé equivalent a la de la pensió que percep. La Sala, tal i com demana el Ministeri Fiscal, no pot procedir a una reducció ni menys una supresió de la pensió fixada, doncs, encara que el demandat sigui pensionista per incapacitat permanent total, aquest grau d''incapacitat per al treball tant sols comprén la professió habitual, de manera que l''invàlid pot dur a terme tot tipus de treballs per compte propi o d''altri sempre que no siguin els propis de la professió per a la qual va ser incapacitat, amb dret a percebre en tot cas la pensió corresponent, pel seu caràcter de vitalícia. Existint doncs una capacitat laboral possible, i essent l''edat de l''apel.lant de trenta-vuit anys, sembla que, fins i tot amb l''esforç de no conformar-se amb la minsa pensió que percep, ha de contribuir a la manutenció i educació dels seus fills, essent la quantitat fixada de tal manera mòdica que ha de ser mantinguda
, amb desesti
mació del recurs i per tant condemna en costes de l''apel.lant, segons el que disposa l''article 398.1 de la llei d''Enjudiciament Civil.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados