CARGANDO...

AP Barcelona, Sec. 18.ª, 750/2003, de 2 de diciembre

SP/SENT/53799

Recurso 497/2003. Ponente: Margarita Noblejas Negrillo.

Por el estado actual «compensado» de su enfermedad mental, la incapacidad es parcial 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:"Fallamos Estimo parcialment la demanda promoguda per la procuradora Sra. Davi Freixa en representació de Sonia , i dclaro Sonia , major d''edat, amb DNI NUM000 , nascut a Nueva Carteya (Cordoba), el 8 de desembre de 1948, incapaç parcialment per regir la seva persona i els seus béns, per la qual cosa ha de queda sotmès a curatela. La intervenció del curador serà necessària per als actes següents:
1.- Per alienar o gravar bèns inmobles, establiments nercantils o industrials, objectes preciosos i valors mobiliaris, o subscriure contractes o realitzar actes que tinguin caràcter dispositiu i siguin susceptibles d''inscripció.
2.- Per renunciar drets.
3.- Per acceptar sense benefici d''inventari qualsevol herència o per repudiar aquesta o les liberalitats.
4.- Per entaular demandes i denúncies.
5.- Per donar i rebre diners a préstec per quantia superior a tres mil (3000) euros.
6.- Per disposar a títol gratuït de bèns i drets, llevat aquells obsequis o regals d''us ordinari en les relacions familiars i socials.
Aixi mateix, disposo elnomenament de cuarador de l''incapaç, Imanol , a càrrec de Sonia , amb DNI NUM001 la qual exercirà el càrrec de conformitat amb el que estableix aquesta sentència. A aquest efecte,
citeu la curadora per donar-li possesió delcàrrec, sense necessitat de prestar fiança.".SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 11-1

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.