CARGANDO...

AP Barcelona, Sec. 12.ª, 545/2014, de 9 de septiembre

SP/SENT/784841

Recurso 474/2013. Ponente: JOSE PASCUAL ORTUÑO MUÑOZ.

Retroactividad de la pensión alimenticia a la fecha de la demanda, pero como el obligado ha venido ingresando 400€ mensuales hasta la sentencia, la actora presentará una liquidación previa, por vía de mediación, consignando las cantidades percibidas 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO:"ESTIMO PARCIALMENT la demanda formulada per la representació processal de Doña. María Virtudes davant del Sr. Nicanor i DECLARO dissolt el matrimoni per causa de divorci celebrat entre les dues parts, amb tots els efectes legals.
Atribueixo la guarda de les menors Rosalia i Claudio a la mare, compartint els dos progenitors la titularitat i exercici de la potestat parental.
El pare es podrà relacionar amb les menors: caps de setmana alterns des del divendres a la sortida de l'escola fins al diumenge que a les 20 hores que retornaran al domilici matern. I els dilluns i els dimecres des de la sortida de l'escola fins a les 19 hores que els menors retornaran al domicili matern.
La meitat de les vacances de Nadal, Setmana Santa i d'estiu ( juliol i agost), corresponent els primers períodes al pare en els anys senars i a la mare en els parells. Les vacances de juliol i agots seran per quinzenes.
Nicanor ha d'abonar en concepte de pensió d'aliments la quantitat de 320 euros al mes per cada menor. Aquesta quantitat s'ingressarà en el compte o llibreta que designi la mare en els primers cinc dies de cada mes. S'actualitzarà anual i automàticament d'acord amb l'IPC publicat per a Catalunya. Més la meitat de les despeses extraordinàries.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados