CARGANDO...

AP Barcelona, Sec. 13.ª, 503/2007, de 27 de septiembre

SP/SENT/146683

Recurso 859/2006. Ponente: FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.

Junta de Compensación es autoridad competente para disponer la ejecución de obras procediendo la suspensión 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Amb estimació de la demanda del procurador Jaume Romeu Soriano, en representació de Transportes AJUMAPA S.A., 1) DECLARO que el contracte d''arrendament subscrit l''onze de febrer de mil nou-cents vuitanta-tres per SIVIS S.A. com a arrendadora, i per Transportes AJUMAPA, S.A. com a arrendatària, que tenia com a objecte la finca del carrer de Badajoz, num. 177, de Barcelona, ha de considerar-se suspès des del mes de juny de dos mil quatre, inclòs, i fins que la demandada o qualsevol persona al seu càrrec hagi acabat les obres que direm al pronunciament 4) d''aquesta resolució, i, per tant, 2) CONDEMNO SIVIS S.A. a restituir a Transportes AJUMAPA S.A., les rendes que aquella hagi pagar des del moment que s''ha de considerar suspès el contracte, 3) Amb els interessos legals de demora que s''hagin produït des dels respectius pagament, 4) Així com a realitzar o fer que es realitzin a seu càrrec les obres necessàries perquè Transportes AJUMAPA S.A. pugui destinar la finca llogada a la seva activitat com a seu d''una agència de transport per carretera, 5) I tot això amb imposició a la demandada de les costes processals".
SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada, mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso mediante su escrito; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
>TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE ACTUAL.CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. FERNANDO UTRILLAS CARBONELL.

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.