CARGANDO...

AP Lleida, Sec. 2.ª, 250/2008, de 11 de julio

SP/SENT/180157

Recurso 63/2008. Ponente: ANTONI VAQUER ALOY.

Al no haberse constituido la comunidad de propietarios es válida la aceptación de las obras dada por el propietario mayoritario del edificio 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. La transcripció literal de la part dispositiva de la sentència dictada en data dos de novembre de dos mil set, és la següent: "DECISIÓ.- Desestimo integramente la demanda presentada por la procuradora DªTeresa Maria Huerta Cardeñes, en nombre y representación de D. Narciso y Dª Cecilia , contra Dª Lorenza , con imposición de las costas causadas a los actores. [...]"
SEGON. Contra l''anterior sentència, la part actora Narciso i Cecilia va/n interposar recurs d''apel·lació, que el Jutjat va admetre, i un cop seguits els tràmits de rigor va trametre les actuacions a aquesta Audiència, Secció Segona.
TERCER. La Sala va decidir formar rotlle i va designar magistrat/ada ponent, al qual es van lliurar les actuacions perquè, després de deliberar, proposés a la Sala la resolució oportuna. Es va assenyalar el dia 9 de juliol de 2007 per a la votació i decisió.
QUART. En la tramitació d''aquesta segona instància s''han observat les prescripcions legals essencials del procediment.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER. Els Don Narciso i Cecilia han interposat recurs d''apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 de La Seu d''Urgell el dia 2 de novembre de 2007 , que va desestimar la seva demanda contra Doña Lorenza . La demanda contenia dues peticions, una de principal i una de subsidiària. La petició principal demanava la condemna la Sra Lorenza a reposar l''espai comunitari que indegudament hauria incorporat al seu habitatge al seu estat anterior, mentre que la petició subsidiària consistia a obligar la Sra Lorenza , en aplicació de la Llei 13/1990 i per concórrer immissions, a realitzar obres d''aïllament acústic. Al seu recurs, encara que de manera desordenada, s''insisteix en aquestes dues pretensions, tot demanant la revocació de la sentència i l''estimació íntegra de la demanda.
SEGON .Escau presentar succintament els fets que s''han de considerar provats, sobre la base dels quals haurem de resoldre el recurs d''apel·lació.
Els demandants són els propietaris dels dos pisos, unificats en un de sol, de la quarta planta de l''edifici situar al carrer DIRECCION000 , núm. NUM000 , de La Seu d''Urgell. El Sr Narciso és forner, i per la seva professió ha de dormir de dia. La Sra Lorenza viu al cinquè pis del mateix edifici, és professora i té una nena petita.
L''immoble té una antiguitat de trenta o quaranta anys, i era propietat del Sr Ildefonso , qui va endegar unes reformes i la divis
ió de l''immoble en propietat horitzontal. D''acord amb la certificació del Registre de la Propietat, l''escriptura d''obra nova i divisió en propietat horitzontal és de 14 d''abril de 1997. El Srs Narciso / Cecilia van comprar un dels pisos el dia 25 de novembre de 1997 i la Sra Lorenza el 6 de març de 1998. L''acta de constitució de la comunitat de veïns és de 28 de febrer de 2000.Després de comprar el pis, la Sr

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.