CARGANDO...

AP Pontevedra, Vigo, Sec. 6.ª, 45/2016, de 29 de enero

SP/SENT/847457

Recurso 387/2015. Ponente: JUAN MANUEL ALFAYA OCAMPO.

No acreditado por el arrendatario que las obras de conservación durasen más de 20 días no cabe reducción de la renta 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
Primeiro: O Xulgado de 1.ª Instancia Núm. 7 de Vigo, con data do 23/2/2015, ditou unha sentenza coa seguinte parte dispositiva:
"Que estimando en parte la demanda promovida por la procuradora D.Gemma Alonso Fernández en nombre y representación de la entidad Altamira Santander Real State, S.A. frente a Dña Nieves debo condenar y condeno a la misma a abonarle la cantidad de 7816,44 Euros más los intereses legales correspondientes desde la fecha de la presente resolución, sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas."
Segundo: Contra a dita sentenza o/a procurador/a D./D.ª Angela Blanco Lago, en representación de D./D.ª Nieves , presentou un recurso de apelación, que foi admitido en ámbolos efectos, consonte o disposto no artigo 455 da Lei de axuizamento civil (LAC).
Logo de cumpri-los trámites legais, eleváronse as presentes actuacións á Audiencia Provincial de Pontevedra e correspondéronlle por quenda de reparto a esta Sección Sexta con sede en Vigo. Sinálase para a deliberación do presente recurso o día 28/01/2016.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primeiro: Realmente, ainda que a demandada recurrente fai referencia no seu escrito de apelación á excepción de contrato non cumprido, a petición -única- que no suplico do escrito faise, de que se rebaixe a condena recaida, na suma de 1.572 euros, lévanos a reducir o ámbito desta segunda instancia a este pedimento. E sentado iso, a pretensión non pode acollerse ante a falta de proba cumprida dos feitos que a ampararían, así como dos parámetros que levarían á suma indemnizatoria que se postula.
Segundo : O posicionamento da parte apelante atoparía o seu apoio normativo no artigo 21. 2 da L. A. U . de 24 de novembro de 1994, a cuxo teor, no contexto dunha relación arrendaticia sobre a vivenda dun inmoble, necesitado de obras de conservación que non poidan diferirse razoablemente ata a conclusión do contrato de arrendamento, e no que as obras de conservación duren máis de vinte días, o arrendatario ten dereito á disminución da renda en proporción á parte da vivenda da que véxase privado. Pois ben, non existindo dúbidas sobre que se realizaron efectivamente obras no edificio, non é menos certo que ao descoñecer absolutamente este tribunal de apelación a natureza, alcance, duración e demáis circunstancias das mesmas, non pode formar adecuadamente criterio sobre a realidade do dano e a súa contía, polo que o motivo do recurso non pode acollerse dado que, en último termo, tampouco podemos establecer bases certas coas que deferir a cuestión para a faxe de execución de sentenza, tal
como in extremis autoriza o artigo 219 da Lei de axuizar.En efecto, a parte recurrente achega á lite testemuño dunha sentenza, en virtude da cal a Comunidade de Propietarios do inmoble no que ubícase a vivenda alugada demanda aos distintos intervinientes no proceso construtivo, en denuncia de vicios ruinóxenos que afectaban, entre outros elementos, á fachada do edificio e ó soto destinado a g

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados