CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11752

ORDE 5/2013, de 25 d'abril, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual s'establixen mesures en relació amb el sistema retributiu a percebre en el període de l'1 de maig de 2013 al 30 d'abril de 2017, per les oficines liquidadores de districte hipotecari, per la gestió i liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions

órgano emisor: DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO
publicación: D.O.G.V. num. 7013 - 29/04/2013
entrada en vigor: 01/05/2013
Usuario:0