CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/11673

DECRET 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis

órgano emisor: DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO
publicación: D.O.G.C. num. 6353 - 11/04/2013
entrada en vigor: 12/04/2013
Usuario:0