CARGANDO...

AP Barcelona, Sec. 17.ª, 281/2008, de 30 de mayo

SP/SENT/178162

Recurso 809/2007. Ponente: MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA.

Según lo pactado en contrato procede la devolucón del importe abonado por la compradora en concepto de reserva al no obtener financiación y no poder llevar a cabo la compra 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER.- La part dispositiva de la sentència objecte d''apel·lació és la següent: "FALLO: Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Sra. Tamburini Serra, en nombre y representación de DÑA. Flor , contra la entidad PROYESEL S.L. DEBO CONDENAR Y CONDENO a ésta a abonar a la actor la cantidad de TRES MIL EUROS (3000 euros), así como al pago de los intereses de dichas cantidades, calculados al tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de la presente resolución hasta su completo pago.
SEGON.- La demandada apel·là contra la sentència dictada pel Jutjat de 1a Instància núm. 4 de Gavà en base als arguments que consten en el seu escrit, del qual es va donar trasllat a la contrapart que s''hi va oposar. Prèvia la tramitació corresponent i trameses les actuacions a l''Audiència Provincial, es va assenyalar per a deliberació del Tribunal el dia 19 de maig d''enguany.
La ponent d''aquesta resolució ha estat la magistrada Il·lma. Sra. MARIA DOLORS MONTOLIO SERRA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER.- La Sra. Flor va signar amb Proyesel SL un contracte que van anomenar "de reserva de domini" pel qual la Sra. Flor manifestava la seva decisió d''adquirir determinat terreny d''una urbanització. Pel seu cantó, el Sr. Alonso , legal representant de Proyesel, SL, accedia a vendre el terreny per un preu determinat. L''escriptura pública s''havia d''atorgar en el termini d''un mes. En aquell acte la Sra. Flor entregà 3.000 € en concepte de "reserva". Ara, en aquest procediment, reclama la devolució d''aquesta quantitat emparant-se en el darrer apartat de la clàusula 4a del contracte perquè no va poder obtenir el necessari finançament.
La controvèrsia que es planteja en aquest litigi es centra en la interpretació d''aquella clàusula 4a, doncs al·lega la part demandada que els 3.000€ és el preu d''una reserva que ell sempre va respectar. En tot cas, no procedeix la devolució perquè va ser la Sra. Flor qui va decidir unilateralment resoldre el contracte, que, altrament, no es va condicionar a l''obtenció de finançament.
La sentència, després d''analitzar i interpretar la clàusula 4a del contracte, estima la demanda. Entén que l''operació no es va poder concloure perquè la Sra. Flor no va aconseguir finançament i per tant d''acord amb aquella clàusula la demandant ha de tornar-li els 3.000€.
Recorre en apel·lació l''entitat demandada que insisteix en els seus arguments amb la pretensió que es desest
imi la demanda.SEGON.- El contracte de "reserva de domini" que van signar els ara litigants l''1 de setembre del 2006, va ser redactat per la part ara demandada. En aquest contracte es va incloure una clàusula final ( la 4a) que, després de fer constar que en aquell acte la part compradora entregava 3.000€ en concepte de reserva, afegia que "como consecuencia [si] resultara imposible realizar la operación de c

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.