CARGANDO...
  • Clasificadores del documento
    • Ninguno
Referencia: SP/LEG/6030

RESOLUCIÓ JUS/196/2010, de 28 de gener, d'implantació del Programa pilot de mediació en àmbits del dret civil diferents del dret de família a l'empara de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

órgano emisor: DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
publicación: D.O.G.C. num. 5560 - 04/02/2010