CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Octubre 2006

SP/DOCT/3159

Segons l'apartat 27.1 “el secretari o secretària, una vegada tractats tots el punts de l'ordre del dia, ha de redactar i llegir els acords adoptats i, si s'aproven, ha de redactar l'acta i transcriure-la en el llibre d'actes. L'acta s'ha d'autoritzar amb les signatures del secretari o secretària i del president o presidenta en el termini de cinc dies a comptar de l'endemà de la reunió.”: A) Existeix alguna sanció en cas d'incompliment del termini indicat? B) Es preveuen dues votacions, una per tal d'”adoptar” l'acord i una altra per “aprovar-lo” després de la seva lectura? i C) En cas de discrepància, quina opinió preval, la del President o la del Secretari?

Introducció del Director
Joan Cremades Morant
President Secció 13a Audiència Provincial Barcelona
A l'acta hi han de constar la data i el lloc de celebració, els convocants, els assistents i representats, amb llurs respectives quotes, si es tracta de 1a o 2a convocatòria, i els acords adoptats o no (no cal incloure el desenvolupament de la discussió, ni els comentaris que puguin realitzar-se ni la unió d'escrits –llevat que així ho acordi la Junta- ni l'anunci d'eventuals impugnacions que, si escau, només es podran plantejar davant l'autoritat judicial), amb el seu corresponent quòrum (expressant qui va votar en un o altre sentit, d'acord amb els apartats 21 i 25), en relació amb l'ordre del dia, és a dir, els previstos a la convocatòria (atès que únicament es podran adoptar acords sobre assumptes inclosos en l'ordre del dia –sota pena de possible nul·litat- i que necessàriament hauran de constar de manera clara i detallada a la convocatòria, amb l'única i injustificada excepció de la destitució dels càrrecs personals, l'acord d'iniciar accions contra ells i el nomenament d'altres persones per exercir-los), de manera que no és possible adoptar acords a l'empara del tan gastat apartat de "precs i preguntes"; això imposa una major concreció en la redacció de l'ordre del dia i constitueix un dels punts que generarà una major conflictivitat en l'àmbit de la impugnació dels acords. No cal la signatura de tots els assistents. Les actes s'han de trametre per tal que els absents puguin fer ús de les previsions
de l'apartat 26.La llei introdueix, en comparació amb la normativa estatal, diferències de forma i terminis respecte al procés de formació (s'ha d'autoritzar per la presidència i secretaria en cinc dies), redacció (que ha de ser almenys en català) i notificació de les actes (a tots els propietaris en deu dies, de la mateixa manera que s'ha notificat la convocatòria i en el mateix domicili, qüestió

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Propietat Horitzontal Catalunya y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados