CARGANDO...
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Junta de Propietaris
      • Acta

Encuesta Jurídica. Octubre 2006

SP/DOCT/3159

Segons l'apartat 27.1 “el secretari o secretària, una vegada tractats tots el punts de l'ordre del dia, ha de redactar i llegir els acords adoptats i, si s'aproven, ha de redactar l'acta i transcriure-la en el llibre d'actes. L'acta s'ha d'autoritzar amb les signatures del secretari o secretària i del president o presidenta en el termini de cinc dies a comptar de l'endemà de la reunió.”: A) Existeix alguna sanció en cas d'incompliment del termini indicat? B) Es preveuen dues votacions, una per tal d'”adoptar” l'acord i una altra per “aprovar-lo” després de la seva lectura? i C) En cas de discrepància, quina opinió preval, la del President o la del Secretari?