CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Enero 2007

SP/DOCT/3261

En cas de procediment monitori i pel que fa a la justificació documental, l'art. 21.2 LPH estatal exigeix dos requisits específics de procedibilitat: a) Acreditació de l'acord de la Junta de Propietaris, que aprova la liquidació (basta la majoria ordinària de l'art. 17.3 LPH), lliurada (signada) pel secretari amb el v. i p. del President. b) Acreditació de la notificació al propietari afectat en la forma establerta a l'art. 9 LPH. L'art. 551.1.4 del Codi sembla remetre al monitori previst amb caràcter general a la LEC. El document que ha d'acompanyar a la petició inicial: A) Ha de complir aquells pressupòsits? B) En un altre cas, i respecte a l'art. 812.2.2n LEC, caldrà algun requisit especial?

Introducció del director
L'art. 21 LPH estatal neix mitjançant una reforma propiciada pel "Consell General d'Administradors de Finques", i suposa una regulació processal per a la reclamació a morosos a través d'un procediment àgil, ràpid, senzill i executiu, encara que "potestatiu"; però la seva "independència processal" va tenir una vida fugissera, essent modificada la primitiva redacció per la DF 1a LEC 1/2000. De totes maneres, el "procediment monitori" és una de les novetats introduïdes en el nostre ordenament jurídic per la LEC 1/2000 (apt. XIX de l'EM), intermedi entre un procés de cognició i el d'execució amb finalitat d'emparar als creditors, mitjançant la inversió de la iniciativa del contradictori, per tal que trobin una satisfacció prompta dels seus crèdits dineraris, vençuts i exigibles, d'una quantitat determinada que no sigui superior a 30.000 €, a través de la ràpida creació d'un títol executiu, amb plens efectes de cosa jutjada en els casos determinats per la llei. Efectivament, per a la reclamació de quotes comunitàries per despeses generals (ordinàries i extraordinàries) i per a la dotació del fons de reserva per a obres de reparació i conservació, l'art. 21 LPH estatal remet, amb algunes especialitats, bàsicament acreditacions documentals específiques, mesures cautelars i costes, a la regulació del procediment monitori contemplada als art. 812 y seg. LEC (art. 812.2.2n LEC); en tot cas, els seus avantatges són evidents: embargament prevent
iu, possibilitat d'inclusió de les costes d'advocat i procurador, i de les despeses del requeriment previ.A) Les raons que fonamenten l'aplicació subsidiària d'aquest article, enfront del morós recalcitrant, són de pur sentit comú, i estan fonamentades en el caràcter processal de l'art. 21 LPH, atès que, en establir-se com a document base del monitori, com a acreditació del deute, la certificaci

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Propietat Horitzontal Catalunya y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados