CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Julio 2009

SP/DOCT/4181

Segons l'art. 553-31.2 CCCat estan legitimats per a impugnar els acords de la Junta els absents que no s'hi hagin adherit. ¿Ha d'entendre's, per tant, que els propietaris absents que pretenguin impugnar un acord adoptat a aquesta Junta, s'han de manifestar abans expressament en contra seu en el mateix termini d'un mes des que se'ls notifica, per tal d'evitar el sentit favorable del vot segons el previst a l'art. 553-26.2 CCCat?

Productos Recomendados