CARGANDO...

AP Lleida, Sec. 2.ª, 164/2007, de 16 de mayo

SP/SENT/134152

Recurso 82/2007. Ponente: ALBERTO GUILAÑA FOIX.

Exigencia a la Comunidad de instalación de sifón para evitar malos olores a la demandante 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. La transcripció literal de la part dispositiva de la sentència dictada en data dinou de setembre de dos mil sis, és la següent: "FALLO.- DESESTIMO íntegramente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Gabriel Torras, en representación de D. Julia , frente a la Comunidad de Propietarios del DIRECCION000 nº NUM000 de La Seu d''Urgell, y absuelvo a ésta última de los pedimentos de la demanda, condenando en costas al demandante. [...]"
SEGON. Contra l''anterior sentència, la demandant Julia va interposar recurs d''apel·lació, que el Jutjat va admetre, i un cop seguits els tràmits de rigor va trametre les actuacions a aquesta Audiència, Secció Segona.
TERCER. La Sala va decidir formar rotlle i va designar magistrat ponent, al qual es van lliurar les actuacions perquè, després de deliberar, proposés a la Sala la resolució oportuna. Es va assenyalar el dia 16 de maig de 2007 per a la votació i decisió.
QUART. En la tramitació d''aquesta segona instància s''han observat les prescripcions legals essencials del procediment.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER. L''agent s''alça contra la sentència de primera instància tot posant de manifest un presumpte error en la valoració de la prova donat que -segons ens diu en el seu recurs- la sentència no dona per acreditat que els mals olors serien conseqüència de la supressió del sifó del desguàs general, quan en realitat aquest fet ha quedat perfectament acreditat tan pel dictamen pericial com per la prova de interrogatori i per la pròpia comunitat de propietaris. Així mateix es fa una incorrecta aplicació de l'' article 10 de la LPH donat que -també segons l''apel·lant- l''obra és un element comú essent l''agent totalment aliena al dany que va causar la retirada del sifó. Afegeix que ella no va contra els seus propis actes i que es la demandada qui l''hi ha impedit la possibilitat d''accedir a la zona comunitària per fer les obres a les que s''havia compromès i per tant només és a la demandada imputable aquella manca de realització, essent que des d''aleshores aquell acord no és vàlid i per aquesta raó s''acudeix a la via judicial. La part demandada apel·lada s''oposa al recurs i en demana la integra confirmació de la sentència de primera instància.
SEGON. Així plantejats els termes del debat en aquesta segona instància, no està de més recordar que a l''acte de l''audiència prèvia es va fixar com a fet controvertit si el sifó l''havia de posar la comunitat o per contra ho havia de fer l''agent al seu càrrec, sense que en cap cas es discutís per cap d''ambdues parts si aquell era
o no la causa dels mals olors ni si era o no el sistema adequat per solucionar-los, i tant es així que les parts varen arribar a signar un compromís de com havia de portar-se a terme i en quines condicions, aquella obra. Certament que el que excedeixi d''aquest marc establert per les parts en aquell acte, no hauria de poder esser objecte de controvèrsia i el Tribunal no hauria de pronunciar-s''hi, de no ser perquè l''agent sosté que precisament a

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

¿Quieres ver este documento y muchos más totalmente gratis?

Disfrútala durante 3 días

Durante 3 días

No incluye Formularios

Rellena el siguiente formulario para darte de alta en el TOP Jurídico Propietat Horitzontal Catalunya y te enviaremos tu clave demo para que empieces a utilizarla inmediatamente:

Al pulsar el siguiente botón aceptas el tratamiento de tus datos personales

Información básica sobre Privacidad y Protección de Datos

Responsable: Editorial Jurídica sepín, S. L.

Finalidades principales: Para la contratación de servicios y productos de sepín.

Envío de información sobre productos y servicios a través de cualquiera de los medios de contacto facilitados

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previo consentimiento.

Derechos: Si deseas conocer la información sobre tus datos, corregir errores, suprimir datos, limitar su tratamiento o pedir que se trasladen a otra entidad, puedes ejercer los derechos que te reconoce el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) dirigiéndote a Editorial Jurídica sepín, a la dirección postal c/ Mahón, 8 – 28290 Las Rozas (Madrid) o a la dirección de correo electrónico delegadodeprotecciondedatos@sepin.es para acceder, rectificar, suprimir, oponerte, limitar, portar tus datos personales y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de tus datos, acompañando un documento identificativo junto con la solicitud. Igualmente, podrás ejercitar tus derechos a través de los formularios on·line que ponemos a tu disposición en nuestra web. Tienes derecho a presentar reclamación ante la autoridad de control.

Información Adicional: Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.sepin.es/informacion-legal/politica-privacidad.asp

Productos Recomendados