CARGANDO...
Referencia: SP/LEG/6750

LLEI 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

órgano emisor: DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA
publicación: D.O.G.C. num. 5686 - 05/08/2010
Correcció d'errata (DOGC núm. 5744, de 28 d'octubre de 2010)
Correcció d'errata (DOGC núm. 5686, de 5 d'agost de 2010).