CARGANDO...

AP Lleida, Sec. 2.ª, 292/2009, de 21 de julio

SP/SENT/480603

Recurso 253/2009. Ponente: ANTONI VAQUER ALOY.

El Registro de la Propiedad, no puede responder de la exactitud de los datos en circunstancias de puro hecho, ni de los datos descriptivos de las fincas 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER. La transcripció literal de la part dispositiva de la sentència dictada en data tretze d'octubre de dos mil vuit, és la següent: "FALLO.- Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO la demanda formulada por la Procuradora Dña. María Josep Casasnovas Capdevilla, en nombre y representación de D. Maximino y Dña. Vicenta , contra D. Carlos Alberto , y, en consecuencia, porce3de absolver al demandado de las pretensiones contenidas en la demanda.
Todo ello con expresa imposición de las costas del presente procedimiento a la parte actora. [...]"
SEGON. Contra l'anterior sentència, els demandants, Maximino i Vicenta va/n interposar recurs d'apel·lació, que el Jutjat va admetre, i un cop seguits els tràmits de rigor va trametre les actuacions a aquesta Audiència, Secció Segona.
TERCER. La Sala va decidir formar rotlle i va designar magistrat/ada ponent, al qual es van lliurar les actuacions perquè, després de deliberar, proposés a la Sala la resolució oportuna. Es va assenyalar el dia 20 de juliol de 2009 per a la votació i decisió.
QUART. En la tramitació d'aquesta segona instància s'han observat les prescripcions legals essencials del procediment.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER. Don. Maximino i Doña. Vicenta han interposat recurs d'apel·lació contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància de Vielha el dia 13 d'octubre de 2008, que va desestimar la seva demanda contra Don. Carlos Alberto en la qual s'exercia una acció reivindicatòria d'una peça de terra al terme de Es Bòrdes, així com a retirar unes tanques de fusta i un mur de pedra. La sentència desestima la demanda perquè considera que si bé s'ha identificat el bocí de finca reivindicat, en canvi els demandants no han acreditat que el seu títol comprengui dit bocí de finca. Contra aquest pronunciament desestimatori s'alcen els ara recurrents.
SEGON. El recurs d'apel·lació pretén realitzar una nova valoració de la prova, que arribi a unes conclusions distintes de les que ofereix la sentència impugnada, i és prou coneguda la nostra reiterada doctrina d'acord amb la qual la valoració de la prova practicada en les actuacions és competència del jutge de primera instància, el criteri del qual ha de ser mantingut, per la seva imparcialitat, davant del que sosté la part recurrent, interessada com és natural en un resultat del plet favorable als seus interessos, i això fins i tot encara que la valoració realitzada no sigui l'única possible, llevat que la valoració de la prova hagi estat arbitrària o il· lògica, o amb infracció de norma legal. Atès que la sentència recorreguda no peca de cap d'aquestes defectes, això ja seria suficient a fi de des
estimar el recurs, no obstant, per tal d'esgotar el dret a la tutela judicial, és escaient realitzar les consideracions que segueixen.La primera consideració a realitzar és que les dades que ofereix el cadastre, atesa la seva naturalesa fiscal, no determinen les titularitats en l'àmbit civil. Com ja vam dir en la sentència en el rotlle d'apel·lació 500/2007, "el Cadastre és un òrgan de naturalesa tr

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados