CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Acords Junta
      • Impugnació
      • Majories
      • Nuls o Anul·lables

AP Barcelona, Sec. 14.ª, 46/2019, de 1 de febrero

SP/SENT/993271

Recurso 13/2017. Ponente: ESTEVE HOSTA SOLDEVILA.

La comunera no ha acreditado que los actores recibieron el acta de la junta en un momento anterior al que ellos indican y, por tanto, no ha prescrito la acción de impugnación 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
No se pueden tomar acuerdos comunitarios que afecten solo a las plazas de aparcamiento de los comuneros sin su consentimiento y sin que se vea dañado ningún elemento común 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER.- La part dispositiva de la Sentència apel lada és del tenor literal següent:
Que desestimando la demanda presentada por la Sra. Joana Miquel en representación de Dña. Lucía , y de D. Juan Miguel , asistidos por el Sr. Albert Marías, frente a la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS del parking de la C/ DIRECCION000 NUM000 - NUM001 de Barcelona, representada por el Sr. Albert Rosell, y asistida por el sr. Julio Mesanza, se absuelve a la demandada de las peticiones formuladas frente a ella, con expresa condena en costas a la parte actora.
SEGON.- La part actora hi va interposar recurs d'apel lació, al qual, admès a tràmit, la demandada va formular oposició. Les actuacions originals es van elevar a l'Audiència Provincial de Barcelona, que les va repartir a aquesta Secció Catorze, en la qual, seguits els corresponents tràmits processals, va tenir lloc la deliberació el dia 5 de juliol de 2018.
TERCER.- En la tramitació del present procediment s'han observat i complit les prescripcions legals, tot i que aquesta resolució no s'ha dictat en el termini legal de l' art. 465.2 de la LEC degut a causes estructurals, la qual cosa es fa constar als efectes de l' art. 211.2 de la LEC .
VIST, sent ponent el magistrat Sr. Esteve Hosta Soldevila.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
No s'accepten els de la Sentència d'instància.
PRIMER.- Antecedents i objecte del recurs.
Presentada per Lucía i Juan Miguel demanda de judici ordinari contra la comunitat de propietaris del pàrquing del carrer DIRECCION000 nº NUM000 - NUM001 Barcelona, com propietaris respectivament de les places d'aparcament NUM002 i NUM003 , perquè es declarés la nul litat radical dels acords adoptats a les juntes de propietaris de la demandada celebrades el 27 de febrer de 2014 i el 27 de febrer de 2015 relatius a pintar de nou les ratlles mitjaneres entre les places d'aparcament NUM002 , NUM003 i NUM004 , i subsidiàriament la seva nul litat per contravenir normes prohibitives i imperatives, amb imposició del pagament de les costes a la part demandada, aquesta es va oposar a la demanda i, seguit el judici pels seus tràmits, la magistrada d'instància va dictar sentència en què després de concloure que els actors havien impugnat els acords transcorregut el termini d'un any per a fer-ho establert a l'art. 553-31.3 del CCC en relació als acords contraris a la llei, va desestimar la demanda amb imposició de les costes a la part actora.
Interposa recurs d'apel lació la part actora, que al lega error en la valoració de la prova i l'aplicació de la llei i la jurisprudència.
La part demandada s'oposa al recurs i sol licita la confirmació de la Sentència de primera i
nstància.SEGON.- El pàrquing de la comunitat de propietaris demandada. Les places d'aparcament conflictives.A) El pàrquing.Conforme a l'informe pericial del perit de la part actora, Sr. Maximiliano (document 10 de la demanda) i també a un croquis del pàrquing de l'any de la construcció de la finca, 1974, presentat per la part demandada (doc

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave 

Productos Recomendados