CARGANDO...

AP Tarragona, Sec. 3.ª, 153/2015, de 26 de mayo

SP/SENT/871048

Recurso 611/2014. Ponente: JOAN PERARNAU MOYA.

No puede admitirse a trámite el recurso cuando el comunero no ha consignado la cantidad que la comunidad reclama por cuotas impagadas 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER .- En la present causa es va interposar en data 1-10-2014 per Jose Manuel recurs d'apel lació contra Sentència de data 2-9-2014 que disposa: "Estimo la demanda interposada per la CP de l'edifici DIRECCION000 , condemno (...) Jose Manuel i Raimunda a pagar la quantitat de 1.671,90 euros, més els interessos legals de l' art. 576 LEC i amb imposició de costes".
SEGON .- En data 23-10-2014 Raimunda es va oposar al recurs.
En data 24-10-2014 la CP del edifici DIRECCION000 es va oposar al recurs.
TERCER .- En la tramitació del present procediment, en aquesta alçada, s'han observat les normes i formalitats legals.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER. - L' art. 449.4 LEC disposa que "En els processos en què es pretengui la condemna al pagament de les quantitats degudes per un propietari a la comunitat de veïns, no s'admet al condemnat el recurs d'apel lació, extraordinari per infracció processal o cassació si en interposar-los no acredita que té satisfeta o consignada la quantitat líquida a què es contreu la sentència condemnatòria".
El requisit de l' art. 449 LEC es caracteritza per:
a) Ser un requisit de procedibilitat, sent clarament - art. 449.6 LEC - un supòsit d'inadmissió del recurs.
b) El pagament o consignació ha d'ésser previ o en el moment d'interposar el recurs, per exigir-ho així expressament l'art. 449, mai posterior a aquest moment.
c) La falta del pagament o consignació en el moment d'interposar el recurs no es pot esmenar posteriorment pagant o consignant les quotes o quantitats, sent la doctrina en aquest aspecte unànime (AP Tarragona, sec. 1ª, S 10-2-2005, nº 81/2005 ; AP Madrid, sec. 10ª, A 4-5-2006, nº 207/2006 ; AP Las Palmas, sec. 4ª, S 8-3-2006, nº 87/2006 ; AP Madrid, sec. 10ª, S 7-9-2005, nº 614/2005 ; AP La Rioja, A 31-10-2002, nº 118/2002 ).
d) Solament es pot parlar d'esmenar, per aplicació de l' art. 231 LEC , en el supòsit en que el recurrent manifesta haver pagat o consignat però no ho acredita documentalment,
supòsit que donarà lloc a que el Jutjat doni un termini per acreditar haver fet tal pagament o consignació en el moment d'interposar el recurs.e) El control del requisit de procedibilitat li correspon a l'òrgan judicial d'ofici, a l'interposar-se el recurs, encara que es pot apreciar la seva falta en qualsevol moment posterior.f) La part demandada pot oposar la falta

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Formación Recomendada

Productos Recomendados