CARGANDO...
Brand
 • Clasificadores del documento
  • PROPIETAT HORITZONTAL
    • Despeses Comunes
      • Prescripció

AP Barcelona, Sec. 14.ª, 526/2019, de 12 de diciembre

SP/SENT/1037729

Recurso 306/2018. Ponente: ESTEVE HOSTA SOLDEVILA.

Ha prescrito la acción de la comunidad para reclamar gastos a unos comuneros al haber pasado más de 10 años desde que se aprobó el presupuesto para las obras de rehabilitación de la fachada que dió lugar a la derrama 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMER.- La part dispositiva de la Sentència apel·lada és del tenor literal següent:
"Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dña. Marta Forrellat, en nombre y representación de COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DIRECCION000 NUM000 DE TERRASSA, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D. Feliciano, Dña. Estrella y D. Gabino de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la parte actora."
SEGON.- La part actora hi va interposar recurs d'apel·lació, que fou admès a tràmit. La part demandada (formada pels tres demandats) es va oposar al recurs i les actuacions originals es van elevar a l'Audiència Provincial de Barcelona, que les va repartir a aquesta Secció Catorze, en la qual, seguits els corresponents tràmits processals, va tenir lloc la deliberació el dia 24 d'octubre de 2019.
TERCER.- En la tramitació del present procediment s'han observat i complit les prescripcions legals, tot i que aquesta resolució no s'ha dictat en el termini legal de l' art. 465.2 de la LEC degut a causes estructurals, la qual cosa es fa constar als efectes de l' art. 211.2 de la LEC.
VIST, sent ponent el magistrat Sr. ESTEVE HOSTA SOLDEVILA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMER.- Resum d'antecedents.
L'objecte del plet és la demanda de la comunitat de propietaris del carrer DIRECCION000 nº NUM000 de Terrassa contra el Sr. Feliciano i la Sra. Estrella, propietaris de l'entitat local bis 2 de l'edifici de la comunitat fins el 4 d'octubre de 2005, i contra el Sr. Gabino, propietari del local a partir d'aquella data, en què el va comprar en escriptura pública de compravenda als altres demandats, en reclamació del pagament del deute de 9.098,47 €; de la part corresponent a la quota de participació del local en les despeses comunes de la derrama extraordinària per l'obra de rehabilitació de la façana de la finca el pressupost de la qual es va aprovar a la reunió de la junta de propietaris celebrada l'u de juny de 2004. La liquidació del deute (tot i que per 9.103,51 €;) es va aprovar a la junta celebrada el 10 de novembre de 2005.
La Sentència d'instància va desestimar la demanda per la prescripció de l'acció pel transcurs del termini de deu anys establert a l' art. 121-20 del CCCat per a l'exercici de pretensions de qualsevol classe.
La part actora hi va interposar recurs d'apel·lació per entendre que la Sentència no era ajustada a dret, en el qual va al·legar substancialment que el deute era solidari entre els dos anteriors propietaris del local (el Sr. Feliciano i la Sra. Estrella) i l'actual (el Sr. Gabino), tot i que
quant a aquest per l'afectació real del local al pagament del deute establerta a l' art. 553-5 del CCCat, i que en virtut d'aquesta solidaritat l'acció per a reclamar el pagament del deute no havia prescrit.La part demandada es va oposar al recurs.SEGON.- La Sentència d'instància.Fem propis els antecedents de fet i fonaments de dre

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave

Productos Recomendados