CARGANDO...

TSJ Cataluña, Sala de lo Social, Sec. 1.ª, 6291/2008, de 23 de julio

SP/SENT/177999

Recurso 3519/2007. Ponente: ENRIQUE JIMENEZ-ASENJO GOMEZ.

La indemnización por ERE superior a la legal computa como renta para determinar el 75% del SMI para tener derecho al subsidio por desempleo 
No tiene permisos para ver el contenido de los extractos
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 15 de mayo de 2006 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Desempleo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 20 de febrero de 2007 que contenía el siguiente Fallo:
"Acceptar la demanda interposada per Juan Manuel contra Servicio Publico de Empleo Estatal (Instituto Nacional de Empleo), per tant, declaro el dret del demandant a continuar percebent la prestació no contributiva d'' atur que venia percebent fins el dia 1/3/2006 i des d'' aquella data, fins que hi concorri causa legal d'' extinció."
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"Primer.- El demandant Juan Manuel , prestava serveis per l''empresa Telefonica de España, S.A.U., de la que en va causar baixa el 1/12/2003 en virtut d''expedient de regulació d''ocupació seguit amb el nº 44/2003, restant en situació d''atur i percebin les corresponents prestacions contributives
Segon.- Com a conseqüència de l''extinció del contracte el demandant percebia de l''empresa una indemnització periodificada mensualment per import de 2.027,36 euros al mes.
Tercer.- Esgotada la prestació contributiva, el demandant va sollicitar i obtenir
el subsidi per majors de 52 anys, des del 1/1/2006 al 1/3/2006, per entendre l''Entitat Gestora que la indemnització percebuda periòdicament per la demanda a partir del 1 de març excedia del mínim legal i li atorgava la consideració de renda, que provocava l''incompliment dels requisits necessaris per gaudir del subsidi.Quart.- Interposada reclamació prèvia per la part actora contra aquesta decisió, va esser desest

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados