CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Septiembre 2018

SP/DOCT/74633

"A qui correspon el pagament de les derrames aprovades per la Junta de Propietaris abans de la transmissió de la finca, al transmitent o a l'adquirent posterior? I en el cas que aquestes no apareguessin en el certificat que requereix l'art. 553-5 CCCat?".

Coordinador: Joan Cremades Morant. President de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona