CARGANDO...

Encuesta Jurídica. Abril 2018

SP/DOCT/73118

Segons la redacció actual de l'art. 553-27.4 CCCat, s'ha de publicar l'acta en el tauler d'anuncis de la Comunitat tal com requereix la convocatòria?

Coordinador: Joan Cremades Morant. President de la Secció 13a de l’Audiència Provincial de Barcelona

Introducció del director
Joan Cremades Morant
President de la Secció 13a de l'Audiència Provincial de Barcelona
Conforme a l'art. 553-27.4 (acta) "4. L'acta s'ha de trametre a tots els propietaris en el termini de deu dies a comptar de l'endemà de la reunió de la junta de propietaris a l'adreça comunicada per cada propietari a la secretaria o, si manca, a l'element privatiu. La tramesa es pot fer per correu postal o electrònic o per altres mitjans de comunicació, amb les mateixes garanties requerides per a la convocatòria".
 Es constata, doncs, que ha desaparegut de l'anterior apt. 2 de la Llei 5/2006, la frase que deia que la notificació de l'acta s'havia de realitzar "de la mateixa manera en què s'ha notificat la convocatòria i al mateix domicili" (omissió que es manté a l'apt. 5, respecte dels acords de formació successiva). Si bé, al final de l'apt. 4 s'estableix que la tramesa de l'acta s'ha de realitzar "amb les mateixes garanties requerides per a la convocatòria", la qual cosa sembla suposar una remissió als requisits de l'art. 553-21.2 CCCat, relatiu a les "Convocatòries" (amb el que prioritza la tutela del dret d'informació dels comuners), en el qual s'estableix que les convocatòries s'han d'enviar al domicili designat per cada propietari o a la pròpia finca de la qual és titular en cas que no n'hagi assenyalat cap, tal com ja hem posat de manifest. Però, a més, l'anunci de la convocatòria s'ha de publicar amb la mate
ixa antelació (vuit dies) al tauler d'anuncis de la Comunitat o en un lloc visible habilitat a aquest efecte. És clar que tal exigència suposa que l'acta quedaria a la vista i a coneixement no solament dels propietaris, sinó també d'altres veïns, residents i visitants de l'immoble; no obstant això, aquesta suposada vulneració del dret a la intimitat d'algun propietari ha estat ja resolta, en estar emparada per la llei, i la se

Para acceder al documento completo, por favor, introduce usuario y clave


Si deseas acceder a todos los documentos
Si solo deseas descargarte este documento

Para solicitar más información, pulsa aquí y nos pondremos en contacto contigo.

Productos Recomendados