CARGANDO...

Cuadro Comparativo. Febrero 2017

SP/DOCT/22498

Modificacions introdu√Įdes per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre VI del Codi civil de Catalunya, en el llibre V

Departamento Jurídico de Sepín Derechos Reales

Amb la publicació de la Llei 3/2017 del llibre VI del CCCat, s'han modificat diversos articles del llibre V, relatiu als drets reals.
En concret la modificaci√≥ afecta els preceptes seg√ľents:
Article 531-13
Article 552-12
Article 561-14
Article 568-1
Article 569-7
Article 569-8
Article 569-20
Article 569-28
Article 569-36
Article 565-11
També s'ha afegit una secció cinquena al capítol VIII del títol VI, referida al dret a redimir en la venda a carta de gràcia, i una disposició transitòria 21a sobre l'extinció del cens.