Quince cuestiones polémicas en el régimen de PHCT

Quince cuestiones polémicas en el régimen de PHCT

Autor: Departamento Jurídico Sepín Propietat Horitzontal Catalunya

Publicación: 3 / 2016

ISBN: 978-84-1332-553-8

Editorial: SEPIN

Referencia: 3030

Precio: 18

+21% de IVA

AÑADIR AL CARRITO 

Acceso On·Line

Desde la entrada en vigor del régimen de propiedad horizontal en Cataluña, Sepín ha realizado un seguimiento y análisis exhaustivo de toda la problemática surgida. Un ejemplo de ello es la realización de encuestas jurídicas que son contestadas por nuestros colaboradores, Magistrados de las Audiencias Provinciales de Cataluña. Hemos querido recopilar en este trabajo las que resultan aplicables tras la reforma de este régimen por la Ley 5/2015.


Segons l'art. 553-4.4 CCCat, la meritació d'interessos sobre els crèdits de la Comunitat contra els propietaris deutors ha de ser aprovada i liquidada prèviament en un acord de Junta o la seva liquidació pot ser exigida automàticament des del moment en què no s'ha efectuat el pagament corresponent? En qualsevol cas, quin seria l'interès exigible?
Si no cal el consentiment de la Junta per alterar elements privatius, llevat que els Estatuts ho prohibeixin, té dret el propietari a realitzar obres per connectar serveis a instal·lacions comunitàries?
N'hi ha prou amb que l'acord aprovatori de la liquidació del deute reflecteixi només l'import total o és necessari el desglossament?
Pot la comunitat per acord adoptat en Junta prohibir la utilització de la piscina comunitària als arrendataris dels habitatges? I als propietaris delsaparcaments que no ho siguin també d'habitatges o locals de l'immoble?
Possibilitat de destinar els habitatges a usos turístics I. La Junta de propietaris pot adoptar, per les 4/5 parts, la prohibició de destinar els habitatges a aquests usos? Podria afectar les entitats que s'hi destinen actualment o cal el consentiment del propietari afectat? II. És procedent acordar l'increment en la participació de les despeses per un ús desproporcionat dels elements i serveis comuns?
Pot la Junta acordar el repartiment de despeses d'instal·lació de l'ascensor per parts iguals, o, per exemple, excloure'n els baixos, sense que suposi una modificació del Títol Constitutiu o del coeficient de participació? Quin quòrum es necessita?
Un propietari morós ha de consignar el deute per impugnar? Ha de continuar pagant o consignant judicialment les despeses posteriors mentre duri el procés d'impugnació?
És vàlid l'acord de la Junta adoptat per la doble majoria dels 4/5, recollit en els Estatuts, pel qual totes les notificacions de la Comunitat a partir d'aquesta data s'han de realitzar exclusivament per correu electrònic o per fax?
En el cas d'instal·lació d'un ascensor, sempre que no canviï la quota o el coeficient de propietat, quin quòrum seria necessari per acordar un nou sistema de repartiment de despeses?
Si s'adopta a la Junta no inscriure cap acord en el Registre, ¿quina és la vinculació per a un propietari que acaba d'arribar? ¿Podria impugnar-lo? I els propietaris que ja ho eren, ¿podrien fer-ho al marge dels pressupostos previstos a l'art. 553-31.2 i 3? Possibilitat d'inscripció registral de qualsevol tipus d'acord.
És vàlid l'acord de la Junta adoptat per la doble majoria dels 4/5, recollit en els Estatuts, pel qual totes les notificacions de la Comunitat a partir d'aquesta data s'han de realitzar exclusivament per correu electrònic o per fax?
En el supòsit que l'acta s'hagi redactat en català i castellà, s'han de transcriure al llibre les dues versions?
D'acord amb el que disposa l'art. 553-27.4 CCCat, una quarta part dels propietaris poden sol·licitar al President la presència a la Junta d'un notari per a que estengui l'acta. Té l'obligació de requerir-lo? Qui ha de satisfer les despeses?
Segons la redacció de la Disposició Final, apt. 3, de la Llei 5/2015, podria reclamar-se un crèdit amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei per deutes corresponents al nou període d'afecció real de quatre anys i l'exercici corrent, fins i tot en el cas de transmissions realitzades abans de la seva entrada en vigor?
Segons l'apartat 27.1 "el secretari o secretària, una vegada tractats tots el punts de l'ordre del dia, ha de redactar i llegir els acords adoptats i, si s'aproven, ha de redactar l'acta i transcriure-la en el llibre d'actes. L'acta s'ha d'autoritzar amb les signatures del secretari o secretària i del president o presidenta en el termini de cinc dies a comptar de l'endemà de la reunió.": A) Existeix alguna sanció en cas d'incompliment del termini indicat? B) Es preveuen dues votacions, una per tal d'"adoptar" l'acord i una altra per "aprovar-lo" després de la seva lectura? i C) En cas de discrepància, quina opinió preval, la del President o la del Secretari?

  El usuario / contraseña no es válido
  El usuario / contraseña no es válido