Estudios sobre el régimen de propiedad horizontal en Cataluña tras la reforma por la Ley 5/2015

Estudios sobre el régimen de propiedad horizontal en Cataluña tras la reforma por la Ley 5/2015

Autor: Departamento Jurídico Sepín Propietat Horitzontal Catalunya

Publicación: 1 / 2017

ISBN: 978-84-1332-707-5

Editorial: SEPIN

Referencia: 3485

Precio: 18

+21% de IVA

AÑADIR AL CARRITO 

Acceso On·Line
La reforma de la Propietat Horitzontal al Codi civil de Catalunya. Òrgans de la Comunitat, amb especial atenció a les Juntes de Propietaris, les actes i el procediment monitori per reclamar les despeses comunitàries
La reforma de la Propiedad Horizontal en Cataluña
En cas de condemna econòmica a la Comunitat, a més del fons de reserva, es pot requerir a l'administrador o al President l'embargament de les quotes ordinàries recaptades als comuners?
Segons la redacció de la Disposició Final, apt. 3, de la Llei 5/2015, podria reclamar-se un crèdit amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei per deutes corresponents al nou període d'afecció real de quatre anys i l'exercici corrent, fins i tot en el cas de transmissions realitzades abans de la seva entrada en vigor?
Si per modificar quotes cal el vot favorable de tots els propietaris [553-26.1 a)] i per desafectar un element comú, la majoria qualificada [553-26.2 c)], quin és el quòrum per fer-ho amb la porteria i constituir-la com a entitat privativa de la finca?
Segons l'art. 553-4.4 CCCat, la meritació d'interessos sobre els crèdits de la Comunitat contra els propietaris deutors ha de ser aprovada i liquidada prèviament en un acord de Junta o la seva liquidació pot ser exigida automàticament des del moment en què no s'ha efectuat el pagament corresponent? En qualsevol cas, quin seria l'interès exigible?
Segons l'art. 553-6.4 CCCat, el sobrant del fons de reserva s'acumula al de l'any següent. Així, aquesta acumulació és obligada i la Comunitat no pot acordar aturar l'aportació si considera que ja hi ha prou diners?
L'art. 553-2.1 CCCat indica que "poden ser objecte de propietat horitzontal". Així, no és obligatori i es poden organitzar com una Comunitat "ordinària" segons l'art. 552-1 CCCat? En aquest cas, qualsevol propietari està legitimat per instar l'establiment de l'immoble al règim de propietat horitzontal?
La regulació de la convocatòria a la Junta de Propietaris segons la Llei 5/2015
Las servidumbres en la Ley de Propiedad Horizontal de Cataluña
Validez y ejecución de los acuerdos de la Junta convocada por los propietarios
El acuerdo comunitario de limitación de uso de las entidades de la finca como pisos turísticos
La propiedad temporal, la propiedad compartida y el crédito de la Comunidad de Propietarios por el impago de los gastos comunes
La obligación del vendedor de comunicar la transmision
La impugnación de acuerdos en el régimen de PHCT tras la reforma del CCCat, por la Ley 5/2015
Adopción de acuerdos en el régimen de Propiedad Horizontal de Cataluña tras la reforma del CCCat por la Ley 5/2015

Es este trabajo, amplicación del publicado a este respecto en febrero de 2016, podrán localizar desde los artículos genéricos o especificos sobre la citada reforma, hasta las cuestiones más polémicas que han sido objeto de encuestas jurídicas, por ejemplo: En caso de condena económica a la Comunidad, además del fondo de reserva, ¿se puede requerir al administrador o al Presidente el embargo de las cuotas ordinarias recaudadas a los comuneros? ¿Cuál es el quórum para desafectar la vivienda de portería y constituirla como entidad privativa ? El devengo de intereses sobre los créditos de la Comunidad contra los propietarios deudores tiene que ser aprobado y liquidado previamente en acuerdo de Junta ¿puede ser exigido automáticamente desde el momento en que no se ha efectuado el pago? ¿cuál sería el interés? ¿Es obligatoria la acumulación del fondo de reserva? El art. 553-2.1 CCCat indica que "pueden ser objeto de propiedad horizontal", ¿significa que no es obligatorio y se pueden organizar como una "comunidad ordinaria"? Completan esta recopilación dos esquemas sobre el quorum y la impugnación de acuerdos.


  El usuario / contraseña no es válido
  El usuario / contraseña no es válido