Cuestiones prácticas tras la reforma de 2015 en el régimen de propiedad horizontal en Cataluña

Cuestiones prácticas tras la reforma de 2015 en el régimen de propiedad horizontal en Cataluña

Autor: Departamento Jurídico Sepín Propietat Horitzontal Catalunya

Publicación: 6 / 2017

ISBN: 978-84-1332-814-0

Editorial: SEPIN

Referencia: 3794

Precio: 18

+21% de IVA

AÑADIR AL CARRITO 

Acceso On·Line
Acuerdos Junta
Quòrum de doble de número de propietaris i quotes per a acords de la Junta
Quòrum per a la reparació de la façana, obres complementàries i obligació de pagament pels locals
Nova Junta per tornar a tractar assumptes ja acordats
Acord per separar el reg del jardí comunitari de l'individual, que estan units
Nova Junta per tractar el mateix assumpte aprovat anteriorment
Acord per a l'arrendament de la coberta per col·locar-hi una antena de telecomunicació
Necessitat de doble majoria per a la rehabilitació de l'immoble
Impossibilitat de poder adoptar un acord de majoria simple per no atènyer la doble de quotes i nombre
Manca d'acord per empat a la Comunitat de Propietaris
Ascensor
Canvi de la porta de l'ascensor per a l'entrada de la cadira de rodes d'un discapacitat
Participació en les despeses d'instal·lació de l'ascensor i graduació segons l'alçada
S'exigeix la instal·lació de l'ascensor en una Comunitat diferent, on es troba l'accés al garatge, quan hi ha discapacitats
Junta de propietarios
Acreditació de les notificacions, convocatòries i actes als propietaris
Requisits per convocar la Junta Ordinària
Requisits de la convocatòria d'una quarta part dels propietaris i remissió als domicilis
Terminis i límits per dur a terme Juntes extraordinàries
Comunidad compleja
Funcionament d'una Comunitat amb diferents blocs i un garatge
Solidaritat en Comunitats no subjectes al règim de propietat horitzontal
Daños
Responsabilidad de la Comunidad
Pagament dels desperfectes en un altre habitatge per bigues comunes
Ruptura del conducte individual d'aigua i possible responsabilitat de la Comunitat
Responsabilidad privativa
Reparació de rajoles del paviment d'una terrassa comuna d'ús privatiu
Obres internes en pis que ocasionen problemes en elements comuns i privats
¿Qui és el responsable dels danys derivats de filtracions que apareixen en el local?
Elementos comunes y privativos
Consideració d'un element privatiu o comú de sortida de fums d'un local
Humitats en una terrassa comuna amb un ús privatiu i despeses de manteniment
Manca d'acord per reivindicar una part del jardí comú utilitzat per un propietari
Ocupació desmesurada de la plaça de pàrquing fora dels seus límits
Instal·lacions en benefici d'un pis des de l'any 1962
Reparació i manteniment de la fusta de les galeries de la façana
Instal·lació d'antenes de telecomunicació en una terrassa d'ús privatiu
Gastos comunes
La nova afecció real i dates que cal tenir en compte
En el cas d'obres de rehabilitació de la façana, els locals estan obligats a canviar les portes?
Obligació del nou comprador d'acceptar canvis en el Títol Constitutiu
Exoneració estatutària de despeses sobre l'escala i l'ascensor
Prescripció de les despeses en Comunitats de Propietaris
Conseqüències del certificat de la Comunitat en la venda que determina que no hi ha deutes
Contingut i abast del certificat de deutes expedit per l'administrador
Acumlació o integració del fons de reserva d'un any i un altre
Obligació per als locals de pagar les despeses de la coberta de l'edifici on es troben les xemeneies del servei privatiu
Exoneració dels locals i del pàrquing en les despeses de l'escala
Exoneració de despeses de locals a l'escriptura de divisió horitzontal i possible modificació per la Junta
Legitimación
A qui s'ha de reclamar per danys, al propietari o a l'arrendatari?
Obras en elementos comunes
Reparació de la façana comuna en mancomunitat
Prescripció d'obres realitzades pel propietari
Acord per instal·lar reixes en els finestrals que donen a l'exterior a la planta baixa
Obligaciones de los propìetarios
Conseqüències de la manca de notificació del canvi de titularitat
Necessitat d'entrada en un habitatge privat per instal·lar l'aire condicionat en el pati comú
Què es pot fer quan la Comunitat creu que un propietari ha realitzat obres en el seu habitatge que afecten elements comuns, però nega l'entrada per comprovar-ho?
Accés al pati comunitari per un pis per reparar l'antena o la maquinària de l'aire condicionat general
Indemnització per a l'entrada en habitatges per a obres i necessitat de desallotjament
Reclamación morosos
Reclamació de despeses comunes pel procediment ordinari
Reclamació de deute a través del monitori i rebuts posteriors sense pagar
Sanciones a propietarios
Què podem fer quan alguns propietaris aparquen, sense consentiment, en zones comunes?
Secretario/administrador
Termini de custòdia de la documentació pel secretari de la Comunitat a partir del 20 de juny de 2015
Honoraris com a administrador i com a secretari
Supresión de barreras arquitectónicas
Pagament pel local de la baixada de l'ascensor al pàrquing sense tenir-hi plaça
Col·locació d'un remuntador d'escales interior i pagament pels aparcaments
Acord a favor de la supressió de barreres arquitectòniques sense que ningú ho hagués sol·licitat
Titulo Constitutivo
Estatutos
Autorització estatutària per agregar i segregar
Desafectación de elementos comunes
Retirada de la calefacció central per instalar serveis individuals
Destino propiedades
Modificació en el Títol sobre les activitats que es poden dur a terme en els locals
Modificación
Acord de la Junta per tancar la comunicació entre locals de dues finques diferents
Suspensió del servei comú de calefacció
Acords de modificació dels Estatuts que limiten facultats locals

Transcurridos dos años, hemos recopilado más de 60 consultas publicadas por Sepín en aplicación a este nuevo régimen. Algunos de los cambios no fueron de contenido, pero, se produjeron importantes modificaciones, entre las que destacan: ampliación de la afección real a cuatro años; supresión de la obligación de hacer primera y segunda convocatoria; incorporación de las nuevas tecnologías para notificaciones; obligatoriedad de que acuerdos aparezcan en el orden del día, pudiendo incluir las peticiones al Presidente; simplificación de los quórum, sin referencia al juicio de equidad; contenido de la abstención; se fomenta el arbitraje y mediación, así como la comunicación de cambio de titular; se aclaran dudas relativas a la impugnación; se especifica el procedimiento de reclamación de gastos.


  El usuario / contraseña no es válido
  El usuario / contraseña no es válido