Diez cuestiones polémicas, en el régimen de PH Cataluña, sometidas a encuesta tras la ley 5/2015

Diez cuestiones polémicas, en el régimen de PH Cataluña, sometidas a encuesta tras la ley 5/2015

Autor: Departamento Jurídico Sepín Propietat Horitzontal Catalunya.

Publicación: 10 / 2018

ISBN: 978-84-1333-130-0

Editorial: SEPIN

Referencia: 4793

Precio: 18

+21% de IVA

AÑADIR AL CARRITO 

Acceso On·Line
Encuestas Jurídicas
Segons la redacció actual de l'art. 553-27.4 CCCat, s'ha de publicar l'acta en el tauler d'anuncis de la Comunitat tal com requereix la convocatòria?
Té dret el propietari del local a exigir una indemnització de la Comunitat pel tancament o l'alteració de la seva activitat com a conseqüència de la realització d'obres necessàries en elements comuns?
En el cas de no poder adoptar un acord a la Junta per no assolir la doble majoria simple de propietaris i coeficients, es pot acudir al judici d'equitat previst a l'art. 17.7 de la Llei de propietat horitzontal estatal?
Es pot limitar l'ús d'elements comuns que no afectin l'habitabilitat o accessibilitat de l'habitatge d'un propietari morós? La Comunitat pot regular estatutàriament l'aplicació de normes sancionadores per al cas de propietaris que incompleixin les seves obligacions?
En cas de condemna econòmica a la Comunitat, a més del fons de reserva, es pot requerir a l'administrador o al President l'embargament de les quotes ordinàries recaptades als comuners?
L'art. 553-2.1 CCCat indica que "poden ser objecte de propietat horitzontal". Així, no és obligatori i es poden organitzar com una Comunitat "ordinària" segons l'art. 552-1 CCCat? En aquest cas, qualsevol propietari està legitimat per instar l'establiment de l'immoble al règim de propietat horitzontal?
Segons l'art. 553-6.4 CCCat, el sobrant del fons de reserva s'acumula al de l'any següent. Així, aquesta acumulació és obligada i la Comunitat no pot acordar aturar l'aportació si considera que ja hi ha prou diners?
Segons l'art. 553-4.4 CCCat, la meritació d'interessos sobre els crèdits de la Comunitat contra els propietaris deutors ha de ser aprovada i liquidada prèviament en un acord de Junta o la seva liquidació pot ser exigida automàticament des del moment en què no s'ha efectuat el pagament corresponent? En qualsevol cas, quin seria l'interès exigible?
Si per modificar quotes cal el vot favorable de tots els propietaris [553-26.1 a)] i per desafectar un element comú, la majoria qualificada [553-26.2 c)], quin és el quòrum per fer-ho amb la porteria i constituir-la com a entitat privativa de la finca?
Segons la redacció de la Disposició Final, apt. 3, de la Llei 5/2015, podria reclamar-se un crèdit amb posterioritat a l'entrada en vigor de la Llei per deutes corresponents al nou període d'afecció real de quatre anys i l'exercici corrent, fins i tot en el cas de transmissions realitzades abans de la seva entrada en vigor?

La reforma del régimen jurídico de la Propiedad Horizontal en Cataluña, por la Ley 5/2015, supuso importantes cambios generando nuevamente dudas sobre su aplicación.
Sepín pregunta a sus colaboradores, Magistrados de las distintas Audiencias de Cataluña sobre; la afección real; el quorum para la desafectación de elementos comunes; el devengo de intereses; el límite del fondo de reserva; ¿puede un solo propietario inscribir el establecimiento del régimen de propiedad horizontal?; ¿puede la Comunidad sancionar a los morosos?; ¿en Cataluña, se puede acudir al juicio de equidad?; ¿procede la indemnización a los propietarios que se vean afectados por obras en elementos comunes?; ¿se puede publicar el acta en el tablón de anuncios?
Estas son las preguntas realizadas, ¿quieren conocer las respuestas?


  El usuario / contraseña no es válido
  El usuario / contraseña no es válido