Diez cuestiones polémicas, sometidas a encuesta, sobre la aplicación del régimen de propiedad horizontal en Cataluña

Diez cuestiones polémicas, sometidas a encuesta, sobre la aplicación del régimen de propiedad horizontal en Cataluña

Autor: Departamento Jurídico de Sepín Propietat Horitzontal Catalunya

Publicación: 3 / 2021

ISBN: 978-84-1333-774-6

Editorial: SEPIN

Referencia: 6412

Precio: 20

+21% de IVA

AÑADIR AL CARRITO 

Acceso On·Line

Nuestros colaboradores, Magistrados de Cataluña, responden a las dudas planteadas sobre morosidad, servidumbres, actividades molestas o afección real, entre otras. Ante la situación de morosidad, ¿procede girar nuevas derramas?, ¿cuándo se considera que un propietario es moroso a los efectos del voto?, ¿obra necesaria p mejora?, ¿alcance e indemnización de las servidumbres permanentes que deben soportar los propietarios?, ¿vincula a los que votan en contra el acuerdo de limitación de destino de sus propiedades?, ¿problemática respecto a la solicitud de un punto de recarga de vehículo eléctrico?, ¿podrá instar la Comunidad acción de cesación si se carece de las preceptivas licencias administrativas?, en el caso de venta de la propiedad, ¿quién es el responsable del pago de las derramas aprobadas pero no giradas?, en el supuesto de adjudicación de un inmueble libre de cargas integrado en un concurso de acreedores, ¿responde el adjudicatario por afección real?


Encuestas Jurídicas
Tenint en compte que algunes Audiències Provincials de Catalunya consideren nul·les les derrames acordades per cobrir les despeses dels morosos, ¿què ha de fer la Comunitat si no pot assumir els pagaments, per exemple, pel que fa als contractes amb tercers?
L'art. 553-31.3 CCCat diu que per impugnar cal estar al corrent de pagament dels deutes amb la Comunitat en el moment "d'adoptar-se l'acord". Així, pot impugnar un acord d'unanimitat o de majories qualificades un absent que era morós quan es va fer la Junta, però no quan es va adoptar l'acord, segons l'art. 553-26.3 CCCat (va pagar després de la Junta, però abans del mes per a la resposta dels absents)?
D'acord amb el que estableixen els apt. 2 i 3 de l'art. 553-30 CCCat, qualsevol nova instal·lació, excepte les que figuren en aquest últim precepte, que no sigui exigible per Llei, per exemple, la construcció de trasters o garatges comunitaris, es consideraria sempre com a millora si el valor total de la despesa acordada és superior a la quarta part del pressupost anual vigent de la Comunitat i, per tant, els dissidents no estarien obligats al pagament? Ha de constar a l'acta que s'adopta com a millora?
Segons l'art. 553-39.2 CCCat, "La comunitat pot exigir la constitució de servituds permanents sobre els annexos dels elements d'ús privatiu si són indispensables per a l'execució dels acords de supressió de les barreres arquitectòniques o de millorament adoptats per la junta de propietaris o per a l'accés a elements comuns que no en tinguin d'altre", pot obligar-se a un local o habitatge a cedir part de la propietat per instal·lar un ascensor i suprimir barreres?
Els elements privatius estan subjectes a les restriccions imprescindibles per a la realització d'obres de conservació dels elements comuns (art. 553-39.1 CCCat), però la Comunitat de Propietaris ha de compensar econòmicament als perjudicats?
Segons l'art. 553-30.1 CCCat, l'acord comunitari que introdueix estatutàriament la limitació d'arrendaments turístics afectaria també els qui haguessin votat en contra? Quin seria l'abast de la irretroactivitat d'aquest acord?
Sol·licitud d'instal·lació d'un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric: 1. Cal aportar-ne a la presidència el projecte tècnic amb un mes d'antelació? 2. Quines mesures pot dur a terme la Comunitat si s'incompleix la proposta alternativa més adequada, segons l'art. 553-36.3 CCCat?
La manca d'autorització o llicència administrativa per realitzar una activitat determinada en el pis o local, dóna dret a la Comunitat de Propietaris d'instar-ne el cessament, segons l'art. 553-40 CCCat, independentment de si causa molèsties?
"A qui correspon el pagament de les derrames aprovades per la Junta de Propietaris abans de la transmissió de la finca, al transmitent o a l'adquirent posterior? I en el cas que aquestes no apareguessin en el certificat que requereix l'art. 553-5 CCCat?".
En el supòsit d'adjudicació d'un immoble "lliure de càrregues" integrat en un concurs de creditors, l'adjudicatari respon enfront de la Comunitat per afecció real?

  El usuario / contraseña no es válido
  El usuario / contraseña no es válido